Ekonomické a finanční dopady pandemie COVID-19 v konkrétním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předložená bakalářská práce je zaměřená na problematiku pandemie COVID-19 a jejího dopadu na ekonomickou situaci vybraného podnikatelského subjektu v letech 2018-2022. Teoretická část práce obsahuje důležité poznatky týkající se pandemie koronaviru a také jsou zde podrobně rozebrány ukazatele finanční analýzy, které jsou aplikovány k výpočtům v analytické části. V analytické části je podrobný popis vybrané společnosti a je zde provedena finanční analýza za účelem zjištění finanční a ekonomické situace podniku. Poslední část popisuje opatření, která se opírá o výsledky vypočtené finanční analýzy a obsahuje návrhy na zlepšení situace vybraného podniku.
The bachelor work is a aiming on problematic of pandemic COVID-19 and its impact on economical situation of a chosen organization in the years 2018-2022.The theoretical part of this work contains important knowledge regarding coronavirus pandemic and the financial analysis indicators are analysed in details here. The financial analysis are then used in the practical part for calculation. In the practical part there is the in-depth description of the chosen subject and the financial analysis will be used to determine the financial and economical situation of the company. The third part describes the precautions, based on results of the financial analyses and contains suggetion for improvement of the company.
Description
Citation
LUU, A. Ekonomické a finanční dopady pandemie COVID-19 v konkrétním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dagmar Kalová (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2023-09-05
Defence
Otázky vedoucího práce: odpovězeno. Otázky oponenta práce: odpovězeno. Mgr. Musilová - Objasněte citace v návrhové části. Co je to "propuštění"? Je s ukončením pracovního poměru pro zaměstnavatele spojen nějaký náklad? Str.44 - uvádíte zde údaje o analyzované společnosti, ale chybí opět citace. Konstatuji zásadní pochybení v oblasti právní terminologie a citace literatury této závěrečné práce. Ing. Kalová - Navrhujete propustit nebo změnit odměňování obchodních zástupců, přičemž sledovaný podnik je primárně založen na činnosti obchodní, upřesněte to. Odpovězeno. doc. Lajtkepová Ph.D. - Poukazuji na významné chyby v citování. doc. Karas Ph.D. - Jaké jsou tedy dopady pandemie COVID-19? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO