Aplikace metody posuzování životního cyklu výrobku (LCA) na osobní vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Elektrifikácia osobnej dopravy je v roku 2023 veľmi aktuálna a intenzívne diskutovaná téma. Aj to bolo dôvodom pre spracovanie tejto diplomovej práce s cieľom porovnať energetickú náročnosť života vozidla so spaľovacím motorom, batériového elektromobilu a elektromobilu s palivovými článkami. Teoretická časť práce zahŕňa všeobecné predstavenie metódy posudzovania životného cyklu výrobku (LCA – life cycle assessment), ďalej kapitolu s hlavnými konštrukčnými celkami spomínaných automobilov a kapitolu pre výpočty energetickej náročnosti výroby, prevádzky a likvidácie/recyklácie týchto vozidiel. Z výsledkov z teoretickej časti práce vyplýva, že energeticky najmenej náročný je životný cyklus batériového elektromobilu, nasleduje automobil so spaľovacím motorom a nakoniec elektromobil s palivovými článkami. Praktická časť práce bola spojená s fyzickou demontážou vozidla za účelom získania materiálového zloženia komponentov automobilu so spaľovacím motorom s cieľom aplikovania LCA metódy na vozidlo Škoda Octavia III. Práca môže slúžiť ako východisko pre ďalšie štúdie a vývoj ekologickejších alternatív v oblasti osobnej dopravy.
The electrification of personal transport is an intensely discussed and relevant topic in 2023. The motivation behind this master thesis was to compare the lifetime energy consumption of vehicles equipped with internal combustion engines, battery-powered electric systems, and fuel cells. The theoretical part of this master thesis includes the introduction and explanation of the method by which a product lifecycle is assessed, known as LCA. The dissertation includes a chapter detailing the main components of automobiles, followed by a chapter which has calculations the energy consumption of production, operation, and recycling or destruction of the automobiles. The outcome of the theoretical part shows that the lifecycle of a battery-powered electric car is the least energetically costly, followed by internal combustion cars, and fuel cell cars being the most energy costly. The practical part of this master thesis involved a physical decomposition of a vehicle with an internal combustion engine with the aim of obtaining the material composition of its components and applying the LCA method on the vehicle Skoda Octavia III. The thesis sparks future research and eco-friendly alternatives in personal transportation.
Description
Citation
ŠÁNDOR, K. Aplikace metody posuzování životního cyklu výrobku (LCA) na osobní vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Bauer Tomáš, Ing. (člen) Machač Jakub, Ing. (člen) Šopík Lukáš, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Z praktickej časti práce vyplýva, že energetická náročnosť výroby automobilu Škoda Octavia III je takmer o 30 % nižšia ako pri hodnotení výroby vozidiel so spaľovacím motorom na základe literatúry. Tento záver je v práci vysvetlený vynechaním niektorých technologických postupov pri výpočte v softvéri openLCA. Konkrétne ktoré technologické postupy do výpočtu zahrnuté neboli? Dá sa odhadnúť ich náročnosť a orientačne zhodnotiť, či je pravdepodobné aby stáli za tak zásadným rozdielom? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 2) Napriek tomu, že z údajov, ktoré sú v práci vyhodnotené vyplýva, že životný cyklus elektromobilov s palivovými článkami je o 101 % energeticky náročnejší ako v prípade batériových elektromobilov, autor sa na adresu elektromobilov s palivovými článkami vyjadruje slovami: „Elektromobily s palivovými článkami sú dobrou alternatívou, sekundujúcou batériovým elektromobilom...“. Keďže podľa uvedených výsledkov sa môže takéto tvrdenie zdať mierne prekvapivé, vysvetlite/obhájte Vašu myšlienku v kontexte získaných dát. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: Můžete porovnat analýzu LCA vozidla s Vašimi závěry? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Vysvětlete uváděnou vysokou energetickou náročnost pro vozidla s palivovými články. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Jakým způsobem je zohledněno získání vstupních materiálů pro různé finální materiály? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Můžete uvést množství mědi pro různé koncepce pohonů vozů? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Jak je řešena recyklace baterií? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Jak je v analýza zahrnuta doprava materiálu? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO