Struktura a vlastnosti litin s kuličkovým grafitem s vysokým obsahem křemíku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce byla zaměřena na výrobu litiny se zpevněným tuhým roztokem. V první části byla vypracována rešerše zabývající se nukleačními zárodky a mechanismy nukleace grafitu. Dále byly popsány mechanické vlastnosti litin se zvýšeným obsahem křemíku, jejich tendence k tvorbě chunky grafitu a jeho vliv na mechanické vlastnosti. V experimentální části byly odlity 3 tavby s obsahem 4; 4,5 a 4,1 % Si. Provedeny byly tahové zkoušky, metalografické výbrusy a numerické simulace za účelem porovnání mechanických vlastností, mikrostruktury a výskytu chunky grafitu v závislosti na době tuhnutí a obsahu křemíku.
The diploma thesis was focused on the production of solid solution strengthened ductile iron. In the first part, research dealing with nucleation embryos and nucleation mechanisms of graphite was developed. Furthermore, the mechanical properties of high silicon ductile irons, their tendency to form chunky graphite and its effect on mechanical properties were described. In the experimental part, 3 melts with 4; 4.5 and 4.1% Si content were cast. Tensile tests, metallographic samples and numerical simulations were performed to compare the mechanical properties, microstructure and chunky graphite appearance as a function of solidification time and silicon content.
Description
Citation
PATÁK, D. Struktura a vlastnosti litin s kuličkovým grafitem s vysokým obsahem křemíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Boris Láník (člen) Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student Daniel Paták svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Tažnosti Ag a A jaký je mezi nimi rozdíl? částečně zodpovězeno Co znamená u tažnosti A5 ta číslovka 5? částečně zodpovězeno Hodnotil jste odeznívání modifikačního účinku? zodpovězeno Na čem je závislý vznik chunky grafitu? částečně zodpovězeno Porovnával jste vaše praktické výsledky s literaturou? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO