Analýza prostorových dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou prostorových dat a 3D deskriptorů pro rozpoznávání objektů ve scénách. Cílem práce bylo nastudovat problematiku práce s 3D daty a provést studium různých druhů 3D deskriptorů. V rámci práce jsme analyzovali některé deskriptory z hlediska jejich schopnosti popsat a kvantifikovat vlastnosti objektů ve třírozměrném prostoru. Na základě této analýzy jsme vybrali vhodný deskriptor pro rozpoznávání objektů ve scénách a provedli jeho implementaci. Výsledkem práce je hlubší porozumění problematice 3D deskriptorů a jejich aplikacím v analýze prostorových dat. Naše implementace vybraného deskriptoru poskytuje základ pro další výzkum a rozvoj v oblasti rozpoznávání objektů ve 3D scénách.
This thesis deals with the analysis of spatial data and 3D descriptors for object recognition in scenes. The aim of the thesis was to study the issues of working with 3D data and to make a study of different types of 3D descriptors. In this work, we analyzed some descriptors in terms of their ability to describe and quantify the properties of objects in three-dimensional space. Based on this analysis, we selected a suitable descriptor for object recognition in scenes and implemented it. The result of this work is a deeper understanding of 3D descriptors and their applications in spatial data analysis. Our implementation of the selected descriptor provides a basis for further research and development in object recognition in 3D scenes.
Description
Citation
BUREŠOVÁ, K. Analýza prostorových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka seznámila v rámci své prezentace komisi se svoji diplomovou prací na téma Analýza prostorových dat, poté byly přečteny posudky a studentka správně odpověděla na všechny otázky oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO