Technická příprava výroby komponenty ruční palné zbraně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout způsoby výroby zápalníku. Na zadanou součást je aplikováno reverzní inženýrství. V první části práce je popsána funkce zápalníku, upínání excentrických součástí na soustruhu, druhy výroby dle sériovosti a vybrané stroje. V druhé části je popsáno měření, které je v praktické části realizováno. Po měření a zhodnocení výsledků bylo navrženo několik technologií výroby zápalníku. Pro tyto technologie byl vytvořen ISO kód, který byl následně odsimulován. Časy i jiné aspekty daných technologií byly následně porovnány a vyhodnoceny. Pro požadovanou sérii 10 000 ks je vhodné použít technologii se soustružením s obrobenými čelistmi nebo pro zvýšení životnosti zápalníku technologii využívající lisování a složených nástrojů.
The main goal of this diploma thesis is to propose ways of producing a firing pin. Reverse engineering is applied to the specified component. In the first part of the thesis, the function of the firing pin, clamping of eccentric components on the lathe, types of production according to serial number and selected machines are described. The second part goes through the measurement that is implemented in the practical part. After measuring and evaluating the results, several fuze production technologies were proposed. An ISO code was created for them, which was then simulated. The times and other aspects of the given technologies were subsequently compared and evaluated. For the required series of 10,000 pcs, it is suitable to use turning technology with machined jaws or technology using pressing and compound tools.
Description
Citation
BLAŽEK, D. Technická příprava výroby komponenty ruční palné zbraně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD. (místopředseda) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Petra Ohnišťová, MSc. Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Popište funkci součásti částečně zodpovězeno 2. Vysvětlete volbu materiálů, ekvivalentní značení pro 11 600 částečně zodpovězeno 3. Popište výrobní postup částečně zodpovězeno 4. Vysvětlete metodiku měření částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO