Vyhodnocení vlivu oplachu na vlastnosti materiálu po 3D DLP tisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se věnuje vlivu oplachu na mechanické vlastnosti 3D DLP tištěných dílů. Cílem práce bylo experimentálně určit vliv oplachových látek při různých délkách oplachu na mechanické vlastnosti 3D tištěných dílů technologií DLP. V práci jsou popsány zařízení a materiály. Dále je proveden rozbor oplachu 3D DLP tištěných dílů, včetně popisu rozpouštění polymerů, druhů oplachových látek a způsobů oplachu. Na základě rešeršní práce byly vybrány materiály, kterými jsou pryskyřice Standard, ABS-like a Tough. Použité oplachové látky jsou IPA, průmyslový odmašťovač Simple Green, DPM a speciální prostředek k odstraňování nevytvrzené pryskyřice EasyClean. Vzorky byly vyráběny na DLP 3D tiskárně Anycubic Photon D2, tiskové profily byly stanoveny na základě rešeršní části a vlastní kalibrace. V prvním experimentu byla sledována efektivita látek odstranit nevytvrzenou pryskyřici. Následovalo experimentální vyhodnocení změn tahových vlastností připravených vzorků. Dále byla vyhodnocena změna vrubové houževnatosti jednotlivých materiálů. V obou případech byla provedena analýza lomových ploch. Na základě dosažených výsledků byly pro všechny kombinace materiálů a oplachových látek stanoveny optimální délky oplachu a byly doporučeny oblasti využití. Poté byla navržena vlastní oplachová látka kombinující nízkou cenu a dobré mechanické vlastnosti. Poslední částí práce je ekonomické zhodnocení jednotlivých oplachů, ze kterých vzešla konkrétní doporučení pro nákup oplachových látek a dobu oplachu.
This thesis focuses on the influence of washing on the mechanical properties of 3D DLP printed parts. The aim of the thesis was to experimentally determine the impact of washing agents with different wash durations on the mechanical properties of 3D printed parts using DLP technology. The research describes the devices and materials used. Furthermore, an analysis of washing 3D DLP printed parts is conducted, including a description of polymer dissolution, types of washing agents, and washing methods. Based on the research, materials were selected, including Standard resin, ABS-like resin, and Tough resin. The used washing agents are IPA, Simple Green industrial degreaser, DPM, and a special uncured resin remover called EasyClean. Samples were produced on the DLP 3D printer Anycubic Photon D2, and printing profiles were established based on the research part and own calibration. In the first experiment, the effectiveness of the agents in removing uncured resin was monitored. This was followed by an experimental evaluation of the tensile properties of the prepared samples. Furthermore, the notch toughness of each material was evaluated. In both cases, an analysis of fracture surfaces was conducted. Based on the achieved results, optimal washing durations were determined for all material and rinsing agent combinations, and areas of application were recommended. Subsequently, a custom rinsing agent combining low cost and good mechanical properties was proposed. The final part of the work consists of an economic evaluation of the various rinsing agents, resulting in specific recommendations for purchasing rinsing agents and rinsing duration.
Description
Citation
UVÍRA, D. Vyhodnocení vlivu oplachu na vlastnosti materiálu po 3D DLP tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Technicko - ekonomické zhodnocení, finální výběr oplachové látky. zodpovězeno 2. Lomová houževnatost - srovnání s ocelí. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO