Svařování AL slitin pomocí svařovacích zdrojů SKS welding

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zaměřuje na robotické MIG svařování hliníkových slitin svařovacími procesy od firmy SKS Welding. Hlavním úkolem bylo odladit svařovací proces pro zhotovení svařence složeného z profilů ze slitiny EN AW-6061 T6 s komplikovaným průřezem spojených dvěma koutovými spoji. S ohledem na omezené množství profilů vyhrazených k odlaďování bylo chování svařovacích procesů nejdříve testováno na koutových a přeplátovaných spojích plechů tlouštěk 3 a 5 mm ze slitiny EN AW-5754 H22 s podobnou svařitelností, jako má slitina profilů. Ke svařování obou slitin bylo možno použít ochranný plyn Argon 4.6 a přídavný drát AlMg5 o průměru 1,2 mm. Odladěné KF-Pulse DP procesy svařování plechů byly použity pro počáteční nastavení parametrů svaření profilů. Následně byly postupně upravovány proměnné, dokud nebyla dosažena přijatelná vizuální a vnitřní kvalita ověřená metalografickými výbrusy řezů v požadovaných místech. Velkým problémem bylo dosažení potřebných průvarů v místech, kde se nacházela žebra. Požadavků bylo dosaženo kombinací různých svařovacích rychlostí, hodnot proudů a rychlostí posuvu drátů. Pórovitost pomohla redukovat speciální funkce Dual Puls.
This thesis focuses on robotic MIG welding of aluminum alloys using welding processes from SKS Welding. The main task was to fine-tune the welding process to produce a weldment composed of profiles made of EN AW-6061 T6 alloy with a complicated cross-section connected by two fillet welds. Due to the limited number of profiles reserved for debugging, the welding process behavior was first tested on filled and overlap joints of 3 and 5 mm thick sheets made of EN AW-5754 H22 alloy with similar weldability to the alloy of the profiles. Both alloys could be welded using Argon 4.6 shielding gas and AlMg5 filler wire with a diameter of 1.2 mm. Fine-tuned KF-Pulse DP welding processes of sheets were used to initially set the welding parameters for the profiles. Variables were then gradually adjusted until acceptable visual and internal quality verified by metallographic cuts at the desired locations was achieved. A major challenge was to achieve the necessary penetration in areas where there were ribs. This requirement was achieved through a combination of different welding speeds, current values, and wire feed rates. Pores were reduced using the special Dual Pulse function.
Description
Citation
ŠALOUN, J. Svařování AL slitin pomocí svařovacích zdrojů SKS welding [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Drahomír Schwarz (místopředseda) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slováček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student prezentoval komisi svou závěrečnou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Čím je specifický hliník z hlediska vrubové houževnatosti? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Jaké materiálové vlastnosti byly zohledňovány při záměně materiálu v práci? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Jak je posuzována kvalita vzniknutého spoje? (otázka byla plně zodpovězena) 4. Co jsou parametry svařování u technologie MIG? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO