Zařízení pro analýzu výtrysku paliva z palivové trysky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Náplní této diplomové práce je návrh a realizace testovacího zařízení pro měření charakteristiky výtrysku paliva z trysky vstřikovače vozidlových spalovacích motorů. Testovací zařízení bylo navrženo pro testování vstřikovačů pro přímé vstřikování zážehových motorů, konkrétně motoru 1.5 TSI vyskytujícího se u automobilů koncernu Volkswagen. Konstrukce umožňuje testování velkého spektra vstřikovačů pouze s malými úpravami testovacího zařízení. Návrh byl vypracován v programu Solidworks 2020. Práce se rovněž zabývá výrobním postupem jednotlivých součástek a také popisu použitých komponent pro měření a řízení testovacího zařízení.
Aim of this diploma thesis is a design and realization of the test rig for measuring characteristics of fuel jet from injector nozzle for vehicle internal combustion engines. The test rig was designed to test injectors for direct injection of petrol engines, especially for 1,5 TSI engine, which can be found in Volkswagen Group cars. The construction allows testing a big variety of injectors with only small adjustments of the test rig. Design was created in software Solidworks 2020. The thesis also deals with production process of individual components and with description of the used components for measuring and controling the test rig.
Description
Citation
KRAHULÍK, M. Zařízení pro analýzu výtrysku paliva z palivové trysky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Koláček Jiří, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: V práci se student zabývá zjištěním vstřikovací charakteristiky vstřikovače pro moderní zážehový motor. V prezentované tabulce na straně 94. je uvedeno doslovně: „V tab. 9 se nachází vstupní parametry charakteristika vstřikovače použitelná v řídicí jednotce motoru." Bylo by možné, mimo jiné, zpětně z řídicí jednotky (sériového motoru) tyto charakteristiky vyčíst? - ZODPOVĚZENO Může student uvést jaké další metody pro analýzu výtrysku vstřikovače by bylo možné použít a zdali je možné pro ně stanici modifikovat? - ZODPOVĚZENO Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Je vhodné použít pro uvedení charakteristiky množství vstřikovaného paliva vstřikovačem pouze čas otevření vstřikovače? Není vhodné použít závislost na otáčkách motoru spolu s natočením klikového hřídele? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO Nakreslete a popište p-alfa diagram zážehového motoru. - ZODPOVĚZENO Na které parametry motoru má vliv okamžik předvstřiku? - ZODPOVĚZENO Jaké existují typy trysek u vstřikovačů pro vznětové a zážehové motory? Jaký typ trysky byl použit v rámci diplomové práce? - ZODPOVĚZENO Jakou technologií se vyrábějí otvory v trysce? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO