Zvyšování produktivity konstrukčního procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tématem, které je zaměřené na zvyšování produktivity konstrukčního procesu v konkurenčním prostředí. Práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje objasnění metodického přístupu, jenž nese označení Brněnská konstrukční škola. Tato škola je založena na systémovém přístupu stojící na třech stěžejních pilířích, které jsou v teoretickém pojení vymezeny. Druhá část práce se věnuje návrhu nové metodiky v konstrukčním procesu, která je prezentována na konkrétním příkladě CNC obráběcího stroje. V metodice jsou navržena technická a ekonomická kritéria, na jejichž základě jsou hodnoceny jednotlivé konstrukční varianty. Cílem metodiky je přinést jednoduchost do konstrukčního procesu, a tím dosáhnout úspory času, finančních zdrojů a dosažení konkurenční výhody.
This thesis focuses on the topic of increasing the productivity of the design process in a competitive environment. The thesis consists of two parts. The first part is devoted to the explanation of the methodological approach, which is called the Brno Design School, which is based on a systemic approach standing on three key pillars, which are defined in the theoretical conception. The second part of the thesis is devoted to the proposal of a new methodology in the design process, which is presented on a specific example of a CNC machine tool. In the methodology, technical and economic criteria are proposed by means of which the different design options are evaluated. The aim of the methodology is to bring simplicity to the design process, thereby achieving savings in time, financial resources, and competitive advantage.
Description
Citation
CHALOUPKA, M. Zvyšování produktivity konstrukčního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vlček (člen) Ing. Radek Vlček (člen) Dr. h. c. prof. Ing. Ĺubomír Šooš, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student prezentuje svoji práci a prezentace obsahovala tyto body: Srovnání vědeckých přístupu ke konstruování a jejich hodnocení, Návrh nové metodiky, Návrh technických a ekonomický kritérii, Aplikace nové metodiky a Závěr. Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázky oponenta. Zkušební komise se k práci ptá: Na vývoj produktů v souvislosti na společenskou spokojenost. Na poměr mezi ekonomickými a technickým kritérií v návaznosti na časovou os. Vysvětlete pojmy metoda a metodika. Co je to metoda FMEA a jak je v konstruování používána?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO