Výměník tepla pro systémy teplotního řízení bateriových modulů v elektrických vozidlech: experiment a simulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá výměníkem z polymerních vláken. První část je věnována teplem, které je generováno během nabíjecích a vybíjecích procesů. Experimentálně je testován chladicí výkon při různém zatížení a je pozorován vliv průtoku na teplotu baterií. A je proveden CFD výpočet pomocí opensource programu OpenFOAM, pro zjištění jak je rozložený průtok v jednotlivých větvích výměníku.
This thesis deals with a heat exchanger made of polymeric hollow fibers. The first part is devoted to the heat generated during charging and discharging processes. The cooling performance at different loads is experimentally tested and the effect of the flow rate on the battery temperature is observed. And a CFD simulation is performed using an opensource program OpenFOAM to see how the flow rate is distributed in the different branches of the heat exchanger.
Description
Citation
GRYGAR, J. Výměník tepla pro systémy teplotního řízení bateriových modulů v elektrických vozidlech: experiment a simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Kohout, MBA (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student odprezentoval závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta: 1)V tab. 2.1 není uveden zdroj dat, pocházejí data z jedné studie nebo se jedná o přehled z více publikací? Dále uvádíte, že „…se kapacita snižuje (…) bez ohledu na chemické složení článku nebo rychlosti vybíjení (DOD)“, nicméně v tabulce (4. a 6. řádek) se baterie zřejmě liší pouze v materiálu a přesto dosahují výrazně jiných hodnot ztráty kapacity. Můžete to nějak vysvětlit? 2)Na str. 24 uvádíte, že „Měřením tlakové ztráty na výměníku tepla lze určit průtok chladicí kapaliny.“ Můžete stručně popsat, proč by se měl průtok určovat takto a jaký je při této metodě postup? 3) O jakou výslednou veličinu se jedná v rovnici 4.12 a 4.13? 4) Na str. 46 uvádíte, že tělesa teplejší než 0 °C produkují elektromagnetické záření. Znamená to tedy, že chladnější tělesa toto záření neprodukují? 5) Čím vysvětlujete různé hodnoty průtoku v každém vlákně v grafech na obr. 5.12 a 5.13? Čím je způsoben nárůst průtoku u vláken 8 a 9 na obr. 5.12? 6) O jakou výslednou veličinu se jedná v rovnici 4.12 a 4.13? V následné rozpravě k práci byly položený otázky: 1) Jak se počítá průtok z tlakové ztráty? Nezodpovězeno; 2) Jaké byly okrajové podmínky pro výpočet ? Zodpovězeno; 3) Jaké bylo uvažováno proudění v kanálku? Zodpovězeno; 4) Jaký byl podíl studenta na experimentech? Zodpovězeno; 5) Jaká byla nejistota měření? Nezodpovězeno;
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO