Vyhotovení stavební výkresové dokumentace hospodářské části budovy v Mutěnicích

Abstract
Diplomová práca sa zaoberá tvorbou stavebnej výkresovej dokumentácie pre objekt hospodárskej budovy v obci Mutěnice s využitím informačného modelovania budov v programe Autodesk Revit. Výkresy sú vypracované podľa normy ČSN 01 3420 na podklade laserového skenovania. V textovej časti práce je popísaný postup, od meračských prác v teréne, cez spracovanie mračna bodov, až po modelovanie budovy a priľahlého terénu a vyhotovenie požadovaných výstupov. Súčasťou teórie je vysvetlenie pojmu BIM a jeho použitie v súčasnosti. Výstupom práce je predovšetkým stavebná výkresová dokumentácia objektu.
The diploma thesis concerns of the creation of building design documentation of the agricultural building in Mutěnice with using building information modelling in Autodesk Revit. Drawings are made normative by ČSN 01 3420 and with using of the results of laser scanning. Text part contains description of whole process, starting with field survey and collecting data, throughout processing of point cloud, ending in modelling of the building and terrain surface and building design documentation creation. The definition and application of BIM on the present is attached to the theoretical part. Main output production data is the building design documentation.
Description
Citation
HLADKÝ, M. Vyhotovení stavební výkresové dokumentace hospodářské části budovy v Mutěnicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marian Rybanský, CSc. (člen) doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová (člen) Ing. Josef Kamera (člen) Ing. Naděžda Vitulová (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student představil komisi formou prezentace svoji diplomovou práci a reagoval na připomínky a dotazy oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise. Obhajobě práce byl přítomen vedoucí práce Ing. Kuruc, který přečetl oba posudky. Během obhajoby položili členové komise následující otázky: Prof. Staňková: Dotaz na stáří objektu a doplňkové metody měření a kontrolní měření délek. Doc. Urban: Dotaz na problematiku trigonometrického určování převýšení v kontextu práce. Prof. Staňková: Dotaz na využití výsledků práce v praxi. Prof. Švábenský: Dotaz, jestli objednatel požadoval vyhodnocení rovinností, svislostí, atd. Ing. Vitulová: Možnosti využití modelu BIM pro výpočet podlahových ploch. Na každou z těchto otázek student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO