Polyfunkční zóna MOŘICE okr. Prostějov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Témou diplomovej práce je Zemědelské obchodní družstvo Mořice. (Ďalej ZOD Mořice). Touto témou nadväzujem na preddiplomový projekt ZOD Mořice - areál Vitčice. ZOD Mořice vlastní 4 komplexy poľnohospodárskych zariadení. Mořice - Vitčice -Vrchoslavice- Pavlovice u Kojetína. Najhlavnejší koncept pozostáva z rozdelenia prevádzok do jednotlivých komplexov, podľa analýz a predstáv investora. Vrchoslavice -živočíšna výroba(existujúca, neriešené). Pavlovice u Kojetína - podnikanie (návrh - nižšie ročníky). Vitčice - bývanie pre seniorov s obmedzenou možnosťou pohybu a samostatní seniori (návrh - preddiplomový projekt). Mořice - architektonicko-urbanistická štúdia areálu, doplnená o bytové jednotky pre robotníkov a štartovacie byty (návrh -diplomovej práce). V areáli navrhujem umiestnenie síl a bioplynovej stanice. Pridávam objekt na recykláciu solárnych panelov. Prevádzka recyklácie bude v jednej z existujúcich budov skladu. Ďalej navrhujem rezervné plochy pre budúce využitie predaja domácich produktov. Najpodrobnejšia časť, ktorá je riešená v diplomovej práci, sú bytové jednotky. Bytové jednotky budú slúžiť, ako služobné byty a štartovacie byty, poprípade na bývanie pre seniorov bez obmedzenia pohyblivosti. Koncept nadväzuje na základné osi už existujúcich stavieb a ulíc. V návrhu používam vzťah dom-záhrada. Snažím sa zachovávať štruktúru dediny a nevytvárať v nej mestské prvky. Strechy sú sedlové. Fasády z tehlových pásikov majú dávať najavo, že sa rodinné domy nachádzajú v blízkosti priemyselnej zóny. Celý súbor bytových jednotiek odcloňujem od poľnohospodárskeho areálu pomocou valu zo zeminy, ktorá je v areáli a nemá ďalšie využitie.
The topic of the diploma thesis is the Mořice Agricultural Business Cooperative. (Hereinafter referred to as ZOD Mořice). This topic is a continuation of the pre-diploma project ZOD Mořice -Vitčice area. ZOD Mořice owns 4 complexes of agricultural facilities. Mořice - Vitčice - Vrchoslavice- Pavlovice u Kojetína. The main concept consists of the division of operations into individual complexes, according to the analyses and ideas of the investor. Vrchoslavice - livestock production (existing, not addressed). Pavlovice u Kojetína - business (proposal - lower years). Vitčice - housing for pensioners with limited mobility and independent pensioners (proposal -pre-diploma project). Mořice - architectural and urban planning study of the area, supplemented by housing units for workers and starter homes (proposal - diploma thesis). I am proposing to place silos and a biogas plant in the area and adding a building for recycling solar panels. The recycling operation will be in one of the existing warehouse buildings. I am also suggesting reserve areas for future use for the sale of homemade products. The most detailed part that is addressed in the thesis is the housing units. The housing units will be used, as service apartments and starter homes, possibly for housing for pensioners without mobility limitations. The concept follows the basic axis of existing buildings and streets. The design uses a housegarden relation. I am trying to preserve the structure of the village and not to create urban elements in it. The roofs are gabled. The facades made of brick strips are meant to make it clear that the houses are close to the industrial zone. I am separating the entire set of dwelling units from the agricultural area with a mound of earth that is on the site and has no other use.
Description
Citation
ORINČÁK, D. Polyfunkční zóna MOŘICE okr. Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Ladislav Kuba (předseda) Ing. arch. Miloš Klement (místopředseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Kotrla (člen) Ing. Yvetta Diaz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Proběhla společná prezentace zadání, ve kterém s ostatními studenty představili zadání a analytickou část práce. V této části se osvětlilo, kde se nachází řešené území, jak byla vesnice formována z hlediska urbanismu a jaké veřejné funkce se v obci nachází. Mimo to bylo vysvětleno dopravní řešení od pěší po automobilovou dopravu. V další části byl představen problémový výkres, kde se shrnuli klady a zápory řešeného území DP. Mezi hodnoty patřila vzrostlá zeleň a blízky veřejný prostor, kterým je náves. Zápory byly především vznikající zápach ze stávajících objektů. Místopředseda se v této části doptal na vlastnictví a historii zámku. Toto bylo vysvětleno. Ve své vlastní prezentaci student vysvětlil proces svého návrhu, tedy jak postupoval při funkčním členění řešeného území, umísťování jednotlivých objektů a popsal princip tvarového řešení. Student k výrobnímu areálu zvolil přistavit nové řadové RD do bloku, které mezi sebou místy mají obsažené i další funkce (např. pohostinství směřeující na náves). Dále popsal dispoziční řešení jednotlivých typů RD a pohostinství včetně jejich materiálového řešení. Aby byl i vnitroblok využitelný veřejností, blok je rozdělen komunikací pro pěší, ve které je umístěno dětské hřiště. V rámci posudku se student vyjádřil k navrženému "clonícímu" valu, který ve výkresové dokumnetaci nebyl dostatečně zadefinován. Dále se vyjadřoval ke vzdálenosti odpadů, kde některé části měly příliš velké vzdálnosti k těmto plochám. Student zde navrhl řešení do situace. Zbylé připomínky vždy okomentoval i s návrhe řešení buď doplněním nebo úpravou návrhu. Po prezentaci byla od komise zmíněna chyba u dispozičního řešení, kde nemůže být vstup do koupelny ihned z místnosti zádvěří a musí zde být filtr. Další je velikost hlavní obytné místnosti, která se komisi zdála malá. Při rozpravě nad výkresovou dokumentací byl kladně okomentován koncept "baťovského" bydlení - tedy že firma nabídně zaměstancům postupně místa k bydlení - od garsoniéry po plnohodnotný dům. Z technické části byl vznesen dotaz na způsob ovodnění střech mezi jednotlivými domy, které jsou k sobě erientovány okapovou stěnou. Předseda ocenil grafické zpracování dokumentace, zkritizoval nicméně měřítko objektů, které není zcela vhodně zvoleno s ohlednem na okolí řešeného území.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO