Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně - Líšni

Abstract
Zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně – Líšni. Zakladatelem salesiánského řádu je italský kněz Jan Bosko. Salesiánský styl stojí na třech pilířích: rozumu, náboženství a laskavosti. Je to styl výchovné práce, postavený na preventivním systému a neustálé asistenci. Salesianská kongregace a následně celý komplex střediska se do městské čtvrti Brno-Líšeň dostaly pomoci nadačního fondu pro mládež, který v roce 1998 zahajil jeho vystavbu. Navržený objekt by měl pokrýt zbývající potřeby návštěvníků a měl by být přístupný pro širokou veřejnost. V důsledku čehož vznikla architektonická studie, která zahrňuje v sobě nárvrh kostela s farní části a komunitní centrum. Sakrální objekt má monumentální vzhled a jeho tvar tvoří dominantní krychle stojicí na monumentální a dlouhé základně, čím zapadá do současného okolí a reagují na jeho celkovou strukturu. Kompozici doplňuje vysoká betonová zvonice. Celý komplex se skladá ze dvou hmot propojených krytou kolonádou. Do první hlavní hmoty patří kostel s farou. Kostel pojme skoro tři stovky návštěvníků. Fara plní funkci ubytování pro faráře a jiné členy kongregace, a má přístup do farního atria. Druhou části komplexu je komunitní centrum s hlavním prostorem multifunkčního sálu a administrativou.
The task of the diploma thesis is the design of the sacral building of Salesians and community center in Brno – Líšeň. The founder of the Salesian order is the Italian priest John Bosco. The Salesian style stands on three pillars: reason, religion and kindness. It is a style of educational work, based on a preventive system and constant assistance. The Salesian congregation and subsequently the entire complex of the center in the urban district Brno-Líšeň received help from the foundation fund for youth, which he started in 1998 its construction. The proposed facility should cover the remaining needs of visitors and should be accessible to the general public. As a result, an architectural design was created, which includes an object of church with a parish section and a community center. The sacral object has a monumental appearance and its shape consists of a dominant cube standing on a monumental and long base, thus fitting into the contemporary surroundings and reacting to its overall structure. The composition is completed by a high concrete belfry. The entire complex consists of two masses connected by a covered colonnade. The first main mass includes a church with a rectory. The church can accommodate almost three hundred visitors. The parsonage serves as accommodation for the parish priest and other members of the congregation, and has access to the parish atrium. The second part of the complex is the community center with the main space of the multifunctional hall and administration.
Description
Citation
RADCHENKO, M. Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně - Líšni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Petr Todorov (předseda) prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student stručně představil svoji diplomovou práci. Poté prezentoval své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentovi otázky týkající se různých aspektů jeho diplomové práce, např. kontextu místa stavby, navrženému urbanistickému návrhu a návaznosti na stávající komunikace v okolí; volbě umístění zvonice a jejich pohledové dominance; počtu a dimenzování uníkových cest; nutnosti použití výtahu k chóru; oddělení technické místnosti v podzemním podlaží od prostoru schodiště; volbě pravoúhlého konceptu; volbě umístění venkovní mozaiky; návrhu akustických opatření uvnitř kostela; uvažovaného systému stínění velkých prosklených ploch zejména na jižní straně; nutnosti dvou sloupů v interiéru multifunkční místnosti; možnostem přístupu na střechy z důvodu kontroly a údržby. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO