Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů

Abstract
Predmetom diplomovej práce je spracovanie návrhu obnovy objektov v areáli cisterciáckeho kláštora Porta Coeli v Předklášteří pri Tišnove. Základnou ideou návrhu je zachovanie historického kontextu a architektonickej hodnoty areálu. Návrh sa usiluje o vytvorenie atraktívneho a kultúrneho prostredia s rôznymi verejnými priestranstvami na rekreáciu a oddych. Práca sa zaoberá riešením materskej školy, ktorá je navrhnutá v hospodárskej budove, kde je potrebné doplnenie objektu o prístavbu a prepojenie preskleným krčkom. Vedľa materskej školy vznikla novostavba komunitného centra, ktoré poskytuje rôzne skupinové a tvorivé aktivity hlavne deťom a mladistvým zo sociálne slabších rodín. Riešenie sa usilovalo aj o parkové a parkovacie úpravy, vytvorenie pamätného miesta, ktoré vylepšia celkový výraz areálu a prínos veľkého množstva turistov.
The subject of the diploma thesis is the processing of a proposal for the restoration of buildings in the complex of the Cistercian Porta Coeli monastery in Předklášteří near Tišnov. The basic idea of the design is to preserve the historical context and architectural value of the complex. The proposal seeks to create an attractive and cultural environment with various public spaces for relaxation and rest. The work deals with the solution of a kindergarten, which is designed in the outhouse, where it is necessary to add an extension to the building and connect it with a glass construction. A new community center is built next to the kindergarten, and provides various group and creative activities mainly for children and young people from socially disadvantaged families. The solution also aimed at park and parking improvements, the creation of a memorial site that will improve the overall appearance of the complex and bring a large number of tourists.
Description
Citation
POLÁČKOVÁ, S. Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Zlámal (předseda) prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Studentka stručně představila svoji práci. Poté prezentovala své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentce otázky týkající se různých aspektů její diplomové práce, např. důvodům pro volbu tvaru sedlové střechy pro objekt navržený jako přiléhající ke stávající stěně; navrženému způsobu odvodu vody a sněhu z navržených střech; vlastnostem a materiálu navržených střešních vaznic a způsobu jejich podepření; důvodům pro navržení otevírání dveří směrem dovnitř do kabin s WC; navrženému způsobu stínění prosklených ploch a zabránění přehřívání interiéru; návrhu nábytkového zařízení heren ve školce; způsobu prověření oslunění a osvětlení v MŠ; detailu návrhu spojovacího zastřešujícího objektu; materiálovému řešení a vlastnostem navržené fasády a střešního pláště; navrženým rozměrům zaatikového žlabu, tloušťce tepelné izolace a riziku vzniku tepelného mostu; jakým způsobem se bude provádět nové základy navržené kaple v místě, kde se nachází v malé hloubce pod úrovní terénu historicky dochované a cenné pozůstatky předchozí stavební činnosti; návrhu okenních otvorů v objektu sýpky. Na připomínky oponenta reagovala studentka přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídala poněkud nejistě, některé z nich nebyla schopna zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO