Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů

Abstract
Předmětem diplomové práce bylo vypracování architektonické studie a návrh nového využití historických objektů v areálu Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. V areálu se nachází několik objektů, ale práce se soustředila na ty klíčové. V klášteře nyní žijí tři sestry, které využívají první a druhou kvadraturu a také mají přístup ke klášterní zahradě. Třetí kvadratura slouží skupinám dobrovolníků, kteří pomáhají s údržbou kláštera a občas se podílejí na výrobě místních produktů, jako jsou mošty, povidla a med. V této kvadratuře je již jedno patro rekonstruováno. V budoucnu se plánuje využít prostor bývalé prádelny jako ubytování pro pracovníky, a v rámci práce se provedla změna funkce tohoto prostoru na výrobní. Bývalý ovčín bude přeměněn na multifunkční prostor, který bude sloužit pro různé druhy akcí. V současnosti slouží jako pila a je ekonomicky nejvýhodnější pro zastupitelstvo kláštera. Bývalá sýpka po rekonstrukci bude mít ubytovací funkce a její dispozice je umístěna u vody, což zvyšuje její atraktivitu a investiční zájem o rekonstrukci. Součástí návrhu bylo také umístění amfiteátru na svahu vedle sýpky a ovčína. Koncepce využití ukazuje, že tyto dva objekty budou úzce propojeny a amfiteátr s upraveným prostorem bude sloužit jako místo setkávání pro různé události, například svatby, konference nebo oslavy. Důležitým aspektem je, že tvar amfiteátru bude kopírovat svah, což pomůže vnímat prostor, okolí a umožní návštěvníkům nerušený pohled do přírody. V rámci práce byla také navržena přístavba ke druhé kvadratuře, která by sloužila personálu budoucího rehabilitačního domu. Koncept se zaměřuje na to, že druhá kvadratura může sloužit jako centrum rehabilitace pro sportovce i běžné návštěvníky. Centrum zahrnuje krátkodobé ubytování, jídelnu, lékařské ordinace a zázemí pro personál. Spojení s přírodou, klidná poloha a estetická a duševní harmonie přispívají k rychlejšímu zotavení návštěvníků. Bývalá kočárovna je v současnosti využívána jako hygienické zázemí, zatímco většina objektu zůstává nevyužita. V předběžných plánech se uvažuje o budoucím využití buď jako menší výrobní prostor nebo jako sklad pro účely muzea a kláštera. Bude proveden rozsáhlý zásah do obnovy předprostoru bývalého ovčína. Zde budou umístěny různé prvky, jako například bludiště a další odpočinkové zóny. Součástí návrhu bylo také řešení úprav venkovního prostoru, vytvoření nových parkovacích kapacit a zpevněných ploch.
The subject of the master's thesis was the development of an architectural study and proposal for the new utilization of historical buildings in the Porta Coeli complex in Předklášteří near Tišnov. The complex consists of several buildings, but the focus of the work was on the key ones. Currently, three sisters reside in the monastery, utilizing the first and second quadratures and having access to the monastery garden. The third quadrature is used by volunteer groups who assist in the maintenance of the monastery and occasionally contribute to the production of local products such as must, preserves, and honey. One floor of this quadrature has already been reconstructed. In the future, the space of the former laundry is planned to be utilized as accommodation for employees, with a change in its function to a production area being implemented as part of the project. The former sheepfold will be transformed into a multifunctional space intended for various types of events. Currently serving as a sawmill, it is economically most advantageous for the monastery council. The reconstructed former granary will have accommodation functions, and its location near the water increases its attractiveness and generates investment interest in its reconstruction. The design also includes the placement of an amphitheater on the slope next to the granary and sheepfold. The utilization concept shows that these two structures will be closely interconnected, and the amphitheater, along with the modified space, will serve as a meeting place for various events, such as weddings, conferences, or celebrations. An important aspect is that the shape of the amphitheater will follow the slope, helping to perceive the space, surroundings, and allowing visitors an uninterrupted view of nature. As part of the work, an extension to the second quadrature was also proposed, intended to serve the staff of a future rehabilitation center. The concept focuses on utilizing the second quadrature as a rehabilitation center for athletes and ordinary visitors. The center includes short-term accommodation, a dining area, medical offices, and facilities for the staff. The connection with nature, peaceful location, and aesthetic and mental harmony contribute to the faster recovery of visitors. The former carriage house is currently used as sanitary facilities, while most of the building remains unused. Preliminary plans consider its future use either as a smaller production space or as a storage facility for the purposes of the museum and the monastery. An extensive intervention in the restoration of the forecourt of the former sheepfold will be carried out. Various elements will be placed here, such as a labyrinth and other recreational zones. The design also included modifications to the outdoor space, the creation of new parking capacities, and reinforced surfaces.
Description
Citation
OVSAK, A. Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Zlámal (předseda) prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student stručně představil svoji práci. Poté prezentoval své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentovi otázky týkající se různých aspektů jeho diplomové práce, např. náhledu do interiéru navržené vinárny a jeho souvislosti se stávajícími okolními konstrukcemi; využívání stávající sloupové a trámové konstrukce v sýpce; návrhu rekonstrukce a sanace historických konstrukcí objektu ovčína; hlavnímu vstupu do hotelu a jeho návaznosti na příjezd hostů a na recepci; navrženému řešení venkovních zahradních úprav, konkrétnímu druhu navržených vysokých travin a povrchům zpevněných ploch; rampám v objektu s navrženým rehabilitačním centrem; navrženému způsobu tepelné izolace střechy ovčína a její poloze vůči krokvím; návrhu hygienických buněk a návrhu jejich vnitřního vybavení. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO