Nová synagoga Jablonec nad Nisou

Abstract
Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout synagogu v Jablonci and Nisou s doplňkovými funkcemi v podobě administrativy, kosher restaurace a muzea. Na řešeném území se v minulosti nacházela synagoga, která sloužila svým účelům do roku 1938, kdy byla během Křišťálové noci vypálena. V dnešní době se na místě původní synagogy nachází pouze památník jako upomínka. Řešené území se nachází mezi zástavbou historické části města, ve svažitém terénu. Konceptem bylo do jisté míry zachovat svahovitost terénu a vložit do něj stavbu, která bude funkčně vyhovovat potřebám židovské obce, tak i navazovat na okolní zástavbu a pohyb lidí v okolí. Navrženo půdorysné vertikální rozdělení řešeného území schodištěm, ze kterého je přístupná synagoga a kosher restaurace, ale také přiléhající muzeum skla a bižuterie. Urbanistické doplnění stávající uliční zástavby zajišťuje budova o čtyřech nadzemních podlažích (muzeum, administrativa židovské obce a komunitní centrum s mikve), která se pohledově snaží modernějším způsobem korespondovat se stávající zástavbou. Tato budova dále navazuje na prostory synagogy, která je pohledově zapuštěna do terénu, a na kosher restauraci. Rampa pro imobilní dělí řešené území půdorysně horizontálně. Materiálové řešení fasád navrženo jednoduše v podobě škrábané omítky v kombinaci s hlazenou omítkou. Kosher restaurace pohledově oddělena jako kubus pomocí nerezových kovových sítí v barvě bronzové. V přilehlém okolí byla navržena nová zeleň a zelené plochy, na které pak navazují vegetační střechy objektů.
The main goal of the thesis was to design a synagogue in Jablonec nad Nisou with additional functions in the form of administration, a kosher restaurant, and a museum. The site of the former synagogue, which served its purpose until 1938 when it was burned down during Kristallnacht, is now only marked by a memorial. The site is located between the historic part of the town, on a sloping terrain. The concept was to preserve the slope of the terrain and to insert a building that would meet the needs of the Jewish community and also blend in with the surrounding buildings and movement of people in the area. A vertical division of the site was proposed with a staircase providing access to the synagogue and kosher restaurant, as well as the adjacent glass and jewelry museum. A four-story building (a museum, administration of the Jewish community, and a community center with a mikveh) complements the existing street buildings and aims to visually correspond to them in a modern way. This building also connects to the synagogue, which is visually embedded in the terrain, and the kosher restaurant. A ramp for the disabled people horizontally divides the site. The facade was designed with a simple scraped plaster in combination with a smooth plaster. The kosher restaurant is visually separated as a cube using bronze-colored stainless steel mesh. New greenery and green areas were proposed in the surrounding area, which then connect to the green roofs of the buildings.
Description
Citation
OBADALOVÁ, K. Nová synagoga Jablonec nad Nisou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jakub Kotek (člen) Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studentka započala s prezentací svojí DP. Studentka prezentuje svůj koncept. Poznám oponenta: Identifikaci a pohyb, znaky v interiéru? Vhodnost parkovacích zakladačů v objektu? Chybí zateplení stropu garáže? Co je prefamonolitický systém a proč je tam použit? Vizuální identifikace pozice Synagogy pro pěší? Využití prostoru věřícími před bohoslužbou? Zakládání spodní stavby vhodnost ekonomie a využití?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO