Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno

Abstract
Zadání diplomové práce plynule navazuje na předchozí urbanisticko-architektonickou studii, jejíž cílem bylo zpracovat návrh rozvojového území v Medlánkách, který bude respektovat nově navržený územní plán města Brna. Součástí řešeného území je parcela s přirazenou plochou pro veřejnou vybavenost. Tato plocha je přímo vyhrazena pro umístění nové sportovní haly. Cílem diplomové práce bylo tedy navrhnout sportovní halu s tribunou pro 300 diváků, hala by měla být využívána výhradně Základní školou Hudcova pro tělesnou výchovu. V odpoledních hodinách by měla být hala využívána veřejností z blízkého okolí pro zájmové kroužky a rekreační sportování či profesionální zápasy halových sportů.
The assignment of the diploma thesis seamlessly follows on from the previous urban-architectural study, the aim of which was to prepare a proposal for a development area in Medlánky, which will respect the newly proposed spatial plan of the city of Brno. Part of the area under consideration is a parcel with an allocated area for public amenities, this area is directly reserved for the location of a new sports hall. The goal of the diploma thesis was to design a sports hall with a grandstand for 300 spectators, the hall should be used exclusively by Hudcova Elementary School for physical education. In the afternoons, the hall should be used by the public from the surrounding area for hobby groups and recreational sports or professional indoor sports matches.
Description
Citation
ZÁLEŠÁK, T. Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Dalibor Borák (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. (člen) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student představil svoji práci prostřednictvím prezentace. Předvedl urbanistické a technologické řešení. Vysvětlil základní myšlenku a koncept. Ukázal provozní vazby, materiálové řešení, pohledy a vizualizace. Po představení práce student reagoval na připomínky oponenta. 1) Žádám studenta o stručný popis vlivu denního člověka na lidský organismus, zhodnocení přínosu vizuálního kontaktu člověka s vnějším prostředím. 2) Dispoziční řešení šaten vhodně odděluje čistý a špinavý provoz, avšak není uzpůsobeno úžití osobami se zdravotním postižením. Po reakci na připomínky přešla komise k výkresům. Komise zmiňuje problém s rozpálením zpevněné plochy v létě. Diskuze nad vstupním prostorem. Jak je řešeno vnitřní prostředí budov? Jak bude objekt vytápěn? Jak je podlahové topení řešeno? Je toto řešení vhodné vzhledem k masivní vrstvě dřeva? Komise upozorňuje na nevhodnost některých dispozičních řešení, například minimalistický bar, úzký prostor apod. Co vás vedlo k pórobetonové vyzdívce? Jaký je rozdíl mezi EPS a XPS?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO