Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno

Abstract
Zadání diplomové práce navazuje na předcházející urbanisticko-architektonickou studii, jejíž cílem bylo navrhnout urbanistickou strukturu, která bude respektovat nově navrhovaný územní plán. V nově navrženém územním plánu byla v řešeném území vymezena plocha pro veřejnou vybavenost. Cílem diplomové práce bylo na toto vymezené místo umístit sportovní halu. Hala by měla primárně sloužit pro tělesnou výchovu žáků ze základní školy Hudcova. V odpoledních hodinách by hala měla být přístupná i pro širokou veřejnost. Objekt by měl nabízet širokou škálu sportovního vyžití a možnost konání mezinárodních sportovních akcí.
The assignment of the diploma thesis follows on from the previous urban-architectural study, the aim of which was to design an urban structure that will respect the newly designed spatial plan. In the newly designed spatial plan, an area for public amenities was defined in the area under consideration. The aim of the diploma thesis was to place a sports hall on this defined site. The hall should primarily be used for physical education of pupils from Hudcova primary school. In the afternoon, the hall should also be accessible to the general public. The facility should offer a wide range of sporting activities and the possibility of holding international sporting events.
Description
Citation
DOBEŠ, J. Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Dalibor Borák (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. (člen) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student představil svoji práci prostřednictvím prezentace. Urbanistické i technologické řešení. Axonometrii, materiálové řešení, pohledy a vizualizace. Student poté reagoval na otázky oponenta. 1) Dispoziční řešení šaten není uzpůsobeno užití osob se zdravotním postižením. Komise upozornila na nevhodnost řešení pro invalidy a malý rozměr dveří. 2) Vysvětlete pojem šedá voda a nastínil princip případné aplikace v tomto projektu a současně popsal ekologické přínosy takového řešení. Komise přešla k rozpravě nad výkresy. Kolik máte šaten? Je nějaká možnost zaparkovat autobus? Jak máte rozdělen čistý a špinavý provoz? Zabýval jste se vnitřním klimatem haly? Jak se dostane vzduch do vzduchotechniky a kde do haly? Kde v dispozici bude nasávací a vypouštěcí otvor vzt? Jak veliká bude roura? Student zmínil že vzt bude v podhledu. Předseda upozornil na nízký podhled vzhledem k vedení vzt. Jak bude objekt vytápěn? Student odpověděl VZT. Komise upozornila na nevhodnost řešení vytápění vzduchem - vzhledem k velikosti sportovní haly. Komise zmínila, že vhodnější pro stínění budou vodorovné lamely narozdíl od navržených svislých lamel. Předseda upozornil na špatně řešení technický detail. Kudy povede hydroizolace? Kde bude ukončena? Komise upozornila na nevhodné zateplení detailu paty zdiva - v rohu vznikne tepelný most.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO