2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 155
 • Item
  Studium vybraných parametrů lidské kůže v závislosti na aplikaci kosmetických prostředků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Freudlová, Michaela; Zemanová, Jana; Omelková, Jiřina
  Kůže chrání organismus zejména proti vlivům mikroorganizmů a chemickým látkám. Kůže se skládá ze čtyř základních částí: pokožka, bazální membrána, škára a podkožní tukové vazivo. Rohová vrstva je nejsvrchnější vrstvou pokožky a je důležitá v dermatologicko-kosmetickém průmyslu. Rohová vrstva je tvořena proteinovými buňkami, které jsou odklopeny lipidovou dvouvrstvou. Neporušeností lipidové dvouvrstvy je dána bariérová funkce kůže. Bariéra kůže není souvislá. Voda může difundovat k povrchu ze spodních, lépe hydratovaných vrstev kůže. Tento tok vody se nazývá přirozená ztráta vody pokožkou (TEWL) a může být měřen. TEWL se měří bioinženýrskymi metodami a je jím hodnocena bariérová funkce kůže. Hydratace rohové vrstvy se měří také bioinženýrskými metodami. tyto metody jsou založeny na elektrických vlastnostech kůže. Tato práce se zabývá hodnocením hydratace kůže, funkcí kožní bariéry a srovnáním měřících přístrojů. K měření bylo použito několik různých přístrojů. Tewameter měří evaporaci vody nad pokožkou, Skicon 200-EX měří elektrickou konduktanci, zatímco analogický i digitální Corneometr měří elektrickou kapacitanci. Měření byla uskutečněna před specifickým ošetřením a po specifickém ošetření, jako je stripování nebo aplikace kosmetického produktu. Ze získaných výsledků je možno říci, ze hodnoty TEWL se s stripováním zvyšují a hodnoty hydratace se po aplikaci hydratačního produktu také zvyšují. Srovnání měřících přístrojů se hodnotilo Pearson korelačním koeficientem. Koeficienty byly kladné a platné, což znamenalo lineární korelaci mezi dvěma určitými přístroji.
 • Item
  Ekotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Hellingerová, Lucie; Zlámalová Gargošová, Helena; Dvořáková,, Dagmar
  Pomocí dostupných testů ekotoxicity bude provedeno hodnocení kalů z odlišných čistíren odpadních vod. Hodnocení bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Na základě těchto hodnot budou kaly zařazeny do tříd vyluhovatelnosti a provedeno posouzení nebezpečné vlastnosti kalů - ekotoxicity.
 • Item
  Microbial pesticide degradation in water works sand filters
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Václavková, Šárka; Čáslavský, Josef; Márová, Ivana
  Práce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.
 • Item
  Studium polymorfie a optimalizace krystalizace farmaceuticky aktivních látek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Novák, David; Ing.Roman Gabriel; Ing.Ladislav Cvak, Ph.D.
  Aktivní farmaceutické substance (APIs) jsou velmi často pacientovi podávány v pevném stavu jako součást předepsané lékové formy (tablety, kapsle atd.). Pochopení a kontrola chemie substancí pevného stavu je proto důležitým aspektem ve vývoji léčiva. Substance se mohou vyskytovat v různých pevných formách, zahrnujících polymorfy, solváty, hydráty, směsné krystaly a také amorfní formy. Každá forma vykazuje specifické fyzikálně-chemické vlastnosti, které mají významný vliv na biodostupnost, možnost zpracování, stabilitu a další chování charakteristické pro substanci. Většina substancí je purifikována a izolována krystalizací z vhodného rozpouštědla, jako poslední operací ve farmaceutické výrobě. Hlavním cílem krystalizačního procesu je získání produktu s definovanými vlastnostmi jako je distribuce velikosti částic, tvar krystalu a jeho chemická a fyzikální čistota (polymorfie). Všechny farmaceutické substance v jakékoliv formě musí být vyráběny v reprodukovatelné kvalitě. Této kvality je docíleno jen v případě kontroly aktivní látky během procesu. Pro on-line kontrolu krystalizací Quetiapinu Fumarátu za účelem dosažení požadované distribuční velikosti částic a nezměněných fyzikálně-chemických vlastností substance byla použita FBRM laserová metoda.
 • Item
  Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Brzuchańská, Anna; Zmrzlý, Martin; Trčka, Josef
  Tato práce se zabývá technologii fosfatizace oceli. V teoretické části jsou nejprve shrnuty poznatky z oboru konvenčního fosfatizačního procesu, kde jsou předloženy i příklady přípravy povrchu oceli před samotným fosfátováním. V následující kapitole je rozvinuta problematika moderní metody fosfatizačního procesu, elektrolytického fosfátování. Tato kapitola pojednává o principech a charakteristice této metody. Následuje shrnutí a srovnání všech ekonomických a ekologických pozitiv elektrolytického fosfátování oproti konvenčním metodám vylučování fosforečnanů. V experimentální části je nejprve uveden popis nynějšího stavu analýzy fosfatizační lázně pro elektrolytické fosfátování ocelového drátu. Cílem experimentální části je nalezení analytické metody proveditelné v provozních podmínkách fosfatizační linky. V další kapitole jsou popsány všechny provedené analytické metody – měření hustoty, indexu lomu, vodivosti, redoxního potenciálu, pH, turbidimetrie a stanovení obsahu síranů, železa a fosforečnanů. Vyvrcholením práce je diskuze všech provedených metod v souvislosti s praktickým využitím v provozních podmínkách fosfatizační linky a konkrétní návrh vybraných analytických metod.