2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 40
 • Item
  Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan; Bauer, František; Ondrůšek, Čestmír; Dobeš, Petr
  Tato práce se zabývá výzkumem degradace magnetoreologické (MR) kapaliny v průběhu dlouhodobého zatěžování v podmínkách, které odpovídají reálnému zatížení v lineárních MR zařízení, např. v tlumičích. Chování MR kapaliny je popsáno Binghamským modelem viskoplastické kapaliny. Parametry tohoto modelu jsou mez kluzu a viskozita. Jejich hodnoty jsou určovány při smykovém spádu 1 až 2,8.104 s-1. Výsledky trvanlivostních zkoušek ukazují na výrazný pokles viskozity MR kapaliny, postupný růst meze kluzu v neaktivovaném stavu a výrazný pokles MR efektu. V práci je dále popsán vliv teploty na tyto parametry a je zde navržena metoda bezdemontážní diagnostiky stavu MR kapaliny v tlumiči pomocí parametru „Míra pulsací“.
 • Item
  EFFECT OF FLOW PARAMETERS OF WATER AND AIR ATOMIZED SPRAYS ON COOLING INTENSITY OF HOT SURFACES
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Boháček, Jan; Horský, Jaroslav; Střasák,, Pavel; Rudolf, Pavel
  Práce komplexně popisuje vodní a vodovzdušné chlazení pomocí metod CFD (Computational Fluid Dynamics) konkrétně s využitím software ANSYS FLUENT. Skládá se ze dvou hlavních částí, z nichž první se zabývá numerickým popisem jediné vodní kapky a druhá popisem směsí kapek představující paprsek válcové a ploché trysky. Je založena převážně na vícefázových modelech proudění a vlastních uživatelsky definovaných funkcí (User Defined Functions, UDF) představujících stěžejní část práce. Uvedené výpočtové modely jsou ve většině případů verifikovány pomocí experimentálních dat nebo jiných numerických modelů. V první části práce jsou teoreticky postupně rozebrány všechny tři použité vícefázové modely proudění. První z nich, Volume Of Fluid model (VOF), byl použit pro modelování jediné kapky (mikromodel). Zatímco zbývající dva, Euler-Euler model a Euler-Lagrange model, byly aplikovány v modelu celého paprsku trysky (makromodel). Mikromodel popisuje dynamiku volného pádu vodní kapky. Pro malé průměry kapek (~100µm) standardní model povrchového napětí (Continuum Surface Force, CSF) způsoboval tzv. parazitní proudy. Z toho důvodu je v práci rozebrána problematika výpočtu normál, křivostí volných povrchů a povrchového napětí jako zdroje objemových sil v pohybových rovnicích. Makromodel se zabývá studiem dynamiky celého paprsku tj. oblastí od ústí trysky po dopad na horký povrch, bere v úvahu kompletní geometrii, tzn. např. podpůrné válečky, bramu, spodní část krystalizátoru apod. V práci je rozebrána 2D simulace dopadu paprsku válcové trysky pomocí VOF modelu Euler-Lagrange modelu na horký povrch. Pro případ s VOF modelem byl navržen model blánového varu. Euler-Euler model a Euler-Lagrange model byly využity pro simulaci paprsku ploché trysky horizontálně ostřikující horkou bramu přímo pod krystalizátorem nad první řadou válečků. Pro Euler-Euler model byl navržen model sekundárního rozpadu paprsku založený na teorii nejstabilnější vlnové délky (Blob jet model). Jelikož diskrétní Lagrangeovy částice tvořily v určitých místech spíše kontinuální fázi, byl navržen a otestován model pro konverzi těchto částic do VOF.
 • Item
  Model pro ekonomickou simulaci procesů (sledování nákladů na nízkou jakost)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Janíková, Dita; Fiala, Alois; Nenadál, Jaroslav; Bartes, František
  Tato práce se zabývá oborem simulace procesů a jejím využitím pro monitorování výdajů na nízkou jakost. Simulace procesů je obecně v podnicích málo využívaná a navíc na trhu neexistuje SW, který by na základě simulace procesů jednoduše popisoval ekonomickou efektivitu procesů. Hlavním účelem této práce je tedy takovou aplikaci navrhnout. Návrh v sobě obsahuje podrobné datové modely k jednotlivým funkcionalitám aplikace, specifikaci požadavků a studii proveditelnosti, která stanoví přibližné náklady na vývoj takovéto aplikace.
 • Item
  In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Šperka, Petr; Hartl, Martin; Dzimko, Marián; Návrat, Tomáš; Dobeš, Petr
  Disertační práce se zabývá studiem elastohydrodynamického (EHD) mazaní povrchů s reálnými povrchovými nerovnostmi. Systematické studium chování harmonických složek povrchu při průchodu EHD kontaktem jinými autory vedlo k nalezení jednotného principu, podle kterého se jednotlivé harmonické složky deformují uvnitř kontaktu. Ačkoliv tento model amplitudového útlumu může poskytnout rychlý nástroj pro přesnější hodnocení povrchů v technické praxi, nebyl na reálných površích dosud ověřen experimenty. Tato práce představuje průkopníka v oblasti kvantitativní analýzy měření reálných povrchů. Součástí práce jsou nové a původní výsledky s reálnými a modelovými nerovnostmi, které v řadě případů potvrzují teoretické předpoklady. Hlubší poznání chování povrchových nerovností v kontaktech pracujících při EHD režimu mazání, který lze nalézt v mnoha strojních prvcích (ložiska, ozubené kola, vačky a další), může být prospěšný k jejich dokonalejšímu návrhu a v konečném důsledku umožnit strojům a zařízením práci s nižšími energetickými nároky a vyšší životností.
 • Item
  Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi hliníku a hořčíku s využitím metody akustické emise
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Vlašic, František; Mazal, Pavel; Samek,, Jiří; Fiala, Jaroslav; Pazdera, Luboš
  Dizertační práce se zabývá využitím metod nedestruktivního testování (akustická emise, elektronová mikroskopie, rentgenová difrakční topografie) k popisu a identifikaci stádií únavového procesu hliníkových slitin. Hlavní přínos této práce spočívá v přístupu a metodice hodnocení cyklického poškozování materiálů. Jednalo se zejména o možnost verifikovat naměřená data s ostatními nedestruktivními technikami. Z experimentálních výsledků lze usuzovat, že obor nedestruktivního testování materiálů může zásadním způsobem odkrýt proces únavového poškozování a prohloubit dosavadní znalosti v této oblasti. Kombinace využitých metod se stala silným nástrojem pro identifikaci a monitorování celého procesu únavové degradace materiálu.