Administrativní budova v Brně

Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout novostavbu administrativní budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Administrativní budova se nachází v katastrálním území Veveří v Brně. V budově v 2.NP a 3.NP (jsou typické) se nachází kancelářské prostory. Předpokládá se, že se každé patro bude celé využíváno jednou středně velkou společností. V přízemí (1.NP) jsou, kromě hlavního vstupu do objektu z jižní strany, umístěny vstupy do kavárny, obchodu a informačního turistického centra. V podzemním podlaží (1.PP) se nachází garáž s parkovacími místy – pro 7 osobních aut, z nichž je jedno místo vyloučeno pro zdravotně postiženou osobu. Další parkovací stání jsou navrženy venku. Objekt je řešen jako železobetonový monolitický skelet založený na základových patkách. Výplňové zdivo skeletu je navrženo z keramických tvárnic. Zastřešení stavby je řešeno plochou vegetační střechou
The aim of the thesis is to design a new office building with almost zero energy consumption. The office building is located in the cadastral area of Veveří in Brno. In the building on the 2nd floor and 3rd floor (they are typical) there are office spaces. It is expected that each floor will be used entirely by one medium-sized company. On the ground floor (1.NP), apart from the main entrance to the building from the south side, there are entrances to the café, shop and tourist information centre. On the underground floor (1.PP) there is a garage with parking spaces - for 7 cars, of which one space is excluded for a disabled person. Additional parking spaces are designed outside. The building is designed as a reinforced concrete monolithic skeleton based on footings. The infill masonry of the skeleton is designed in ceramic blocks. The roofing of the building is designed with a flat vegetated roof.
Description
Citation
POLEVSHCHIKOV, A. Administrativní budova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. (člen) Ing. František Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Eva Šuhajdová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Vaščáková (člen) Ing. Dorde Čairović, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Janík (člen) doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Vysvětlit konstatování v TZ , že navržená stavba není v souladu s územním plánem města Brna. Zdůvodnit založení stavby na železobetonových patkách a základových pásech z prostého betonu , např. řešení v jejich styku a popisu založení stavby ve zprávách. Návrhu odvodnění ploch v okolí stavby a popisu v TZ , např. způsobu odvádění dešťovky z přiléhajícího chodníku na severní straně. Porovnání údajů o konstrukčních výškách jednotlivých podlaží v TZ a výkresech řezů. Porovnání údajů o výškách atiky v TZ a výkresech pohledů. Návrhu ploché střechy z hlediska umístění praného kameniva, umístění pojistných přepadů a jejich zakreslení ve výkresech a spádování ploch střechy z hlediska realizace. Tvrzení z TZ o oddilatování stropní konstrukce od schodiště a výtahové šachty - a zakreslení ve výkresech statiky. Vysvětlení textu z TZ - opěrné zdi navazují na fasády bytových domů Zdůvodnění použití dvou druhů materiálů pro klempířské prvky na jedné stavbě. Způsobu vjíždění a vyjíždění z parkovacího stání v 1.PP, které je umístěno u vrat. Návrhu dveří do kotelny a způsobu jejich otevírání. Návrhu průchodné šířky schodiště při navržených oboustranných madlech - Z1. Návrhu velikosti podlahové plochy vlastní kavárny a porovnání s velikostí podlahových ploch jejího zázemí, např. šířce chodeb - z hlediska hospodárnosti. Otevírání dvoukřídlových dveří směrem na podestu ve 2 . a 3. NP. Návrh instalačních předstěn tl. 150 mm. Návrh jednotlivých vrstev ve skladbě - S07 - zdůvodnění oboustranně stejných návrhů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO