Škola

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu základní školy pro první stupeň v obci Včelná. Plocha pro navrženou stavbu je umístěna na parcele č. 788/5 v katastrálním území obce Včelná. Pozemek je mírně svažitý. Součástí pozemku je stávající mateřská škola. Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo v jižní části pozemku. Komunikace bude ústit na nově vybudované parkoviště. Objekt školy má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. V podzemní části se nachází technické zázemí. V 1. nadzemním podlaží najdeme šatny pro studenty, jídelnu s výdejem jídel a tělocvičnu s hygienickým zázemím. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží se nachází učebny se zázemím pro učitele a hygienické prostory. Objekt je navržen jako bezbariérový. Podlaží jsou propojena dvěma schodišti a jedním výtahem. Součástí objektu je soukromé parkoviště s kapacitou 15 parkovacích stání a 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Subject of this thesis is to design and create project documentation for executing construction of a new primary school in town Včelná. The area for the new construction is located on plot number 788/5 in cadastral territory of this town. The plot is slightly sloping and on part of this plot is currently standing a nursery school. The south part of the plot is designed to be connected to the technical infrastructure. Driveway will lead to the newly build parking lot. The school will have 1 underground and 3 above ground levels. The underground level will consist of technical facilities. On the 1. floor will be located dressing rooms for students, dining room and gym with its own sanitary premises. On 2. and 3. floor will be classrooms with rooms for teachers and sanitary premises. This school is designed to have Wheelchair access. All floors are connected with two stares and one elevator. Part of the school ground is private parking lot with a capacity of 15 ordinary parking spaces and 2 spaces for people with disability.
Description
Citation
MÍKA, T. Škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Ivana Utíkalová (člen) doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Romana Benešová (člen) Ing. Michal Požár, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Doubek (člen) Ing. Pavel Kotol (člen) doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Škola. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. - Řešení vedení přípojek splaškové a dešťové kanalizace a umístění revizních šachet. - Tvrzení ze STZ , že "PD se bude podávat na SÚjako podklad pro územní rozhodnutí je chbné. - Jak je řešena stavba z hlediska jeího umístění v ochranném pásmu lesa. - Vhodnost umístění PK - plynových kotlů v kotelně pro jejich napojení na komínové průduchy. Úpravě průchodu komínového tělesa střešním pláštěm. - Vysvětlit návrh schodišťových prvků, např. TP 38 - prefa schodišťová deska. - Větrání místnosti - strojovna výtahu. - Návrh spádování pro odvod dešťové vody venkovního atria. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO