Energeticky úsporná budova veterinární ordinace Hřivínův Újezd

Abstract
Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na návrh veterinární ordinace, druhá část je zaměřena na technický návrh a třetí část je zaměřena na kořenové čistírny a mokřady, jejich srovnání a hodnocení. Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení objektu veterinární ordinace s téměř nulovou spotřebou energie. Stavba se bude nacházet v obci Hřivínův Újezd. Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený. Má členěný půdorys ve tvaru L. Budova je rozdělena do dvou zón. Zóna 1 je pro nezávislý provoz hospic I-III. a zóna 2 je pro všechny ostatní místnosti (recepce, ordinace, místnost pro personál atd.). Každá zóna bude mít vlastní vzduchotechnickou jednotku. Stavba bude navržena tak, aby využívala co nejvíce užitkové vody ve formě dešťové a odpadní vody. Základová konstrukce bude z monolitických betonových pásů. Obvodové stěny objektu jsou navrženy z keramických tvárnic v kombinaci s certifikovaným zateplovacím systémem ETICS z minerální vlny. Stopní konstrukce objektu bude monolitická železobetonová deska. Objekt má v jedné části plochou mokřadní střechu a v druhé šikmou pultovou střechu.
This Master project consists of three parts. The first part focuses on the design of the veterinary surgery, the second part concentrates on a technical design and the third part focuses on the root cleaning plants and wetlands, its comparison and evaluation. The diploma thesis develops project documentation for building permit of the veterinary surgery building with nearly zero energy consumption. The building will be located in the village of Hřivínův Újezd. The building is designed as a one storey buiding with no basement. It has segmented L-shaped floor plan. The building is divided into two zones. Zone 1 is for the independent operation of Hospit I-III and zone 2 is for everything else (reception, surgery office, staff room..). Each zone will have its own air conditioning unit. The building will be designed to use as much nonpotable water as possible in the form of rainwater and wastewather. The foundation structure will be made of cast-in-place concrete strips. The envelope walls of the building are designed from ceramic blocks in combination with a certified mineral wool ETICS. The roof structure of the building will be cast-in-place reinforced concrete slab. The building has a flat wetland roof in one part, and monopitched roof on the second part.
Description
Citation
HANÁČKOVÁ, M. Energeticky úsporná budova veterinární ordinace Hřivínův Újezd [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Horká, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Maurerová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Cihlář (člen) Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. (člen) Ing. Sylva Bantová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Remeš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Studentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala Energeticky úspornou budovu veterinární ordinace Hřivínův Újezd. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Studentka odpověděl na otázky komise: - Jak zabráníte zamrznutí potrubí odpadních vod? - Z jakého důvodu rozdělujete a spojujete větve za R+S na Vašem schématu? - Jak ve VZT zabráníte šíření zápachu? - Proč máte ve skladbě střechy S4 vegetační rohož? - Proč máte ve skladbě 3 hydroizolace? Co musíte splnit, abyste měla dvě? - Jak máte vyřešené větrání v podpůdním prostoru? - Jaká by byla jiná varianta, kdyby nebyl po vazníky hmotný strop? Student velmi dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO