Mateřská škola Šumperk

Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout novostavbu mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie v Šumperku. Mateřská škola má jedno nadzemní podlaží a je navržena pro 48 dětí. Provozně je rozdělena na dvě oddělení, která zahrnují hernu, šatnu, sociální zařízení, sklad lehátek a hraček a místnost pro přípravu stravy. Ve střední části mateřské školy jsou umístěny kanceláře a technické zázemí. Práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na architektonicko-stavební řešení. Stavba je založena na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic, vodorovné nosné konstrukce z předpjatých stropních panelů. Fasáda je provětrávaná s izolantem z minerální vlny. Střecha je plochá jednoplášťová s extenzivním vegetačním souvrstvím. Druhá část je zaměřena na návrh TZB systémů. Objekt využívá nucené větrání s rekuperací tepla, vytápění zajišťují dva plynové kotle a část potřeby elektřiny pokrývá fotovoltaický systém. Třetí část obsahuje multikriteriální hodnocení projektu metodikou SBtoolCZ. Projekt je navržen pomocí softwaru ARCHICAD a AutoCAD.
The aim of the master’s thesis is to design a new kindergarten with nearly zero energy consumption, in the Šumperk. Kindergarten has one above-ground floor, and it is designed with capacity of 48 children split into two departments which contains a playroom, a locker room, sanitary facilities, bed and toy storages and a room for food preparation. In the middle part of the kindergarten there are offices and technical facilities. The thesis consists of three main parts. First part is focused on building design and construction. The building is based on concrete foundation strips. The vertical loadbearing structures are designed from ceramic blocks and horizontal load-bearing structures are designed from the prestressed ceiling panels. The building is insulated by ventilated facade, and it is covered by a warm flat roof with extensive greenery. Second part is focused on HVAC design and renewable energy sources. The building uses mechanical ventilation with heat recovery, heating is provided by two gas boilers and the part of need of electricity is provided by a photovoltaics system. Third part includes multi-criteria analysis of the building using SBToolCZ methodology. The project is designed using ARCHICAD and AutoCAD software.
Description
Citation
VICIANOVÁ, Z. Mateřská škola Šumperk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Struhala, Ph.D. (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen) Ing. Marcela Počinková, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hodná, Ph.D. (člen) Ing. Danuše Čuprová, CSc. (člen) doc.ing.arch. Milan Palko, Ph.D (předseda) doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Otázky a připomínky: 1) Mezi sociální kritéria metodiky SBTool patří akustický komfort, jehož základní požadavky je mj. i vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště. Proč nebylo součástí hodnocení? ... ODPOVĚZENO 2) Skladba podlahy obsahuje jako hydroizolační vrstvu 2x asfaltový pás. Nutnost použití dvou pásů vychází z konkrétního posouzení? Jaký je požadavek na rovinatost podkladu pro pokládku tepelné izolace z EPS u podlahy na zemině. Jak bude provedeno vyrovnání podkladu? ... ODPOVĚZENO 3) Proč byla v PENB posouzena proveditelnost alternativních systémů dodávek energie pouze u místní systémů využívajících energii z obnovitelných zdrojů? ... OBHÁJENO 4) Splňuje projektovaná světlá výška se zohledněním povolené realizační odchylky (konstrukční výška, tloušťka podlaha a podhledů) a průhybu stropní konstrukce požadavek na minimální světlou výšku? Jak se stanovuje projektovaná světlá výška? ... ODPOVĚZENO Slovní hodnocení: Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO