Mateřská škola s denním stacionářem

Abstract
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie určených funkčných častí projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Objekt slúži na 2 rôzne účely. Prvým účelom je dvojpodlažný objekt materskej škôlky s dvomi triedami každá pre 16 detí. Táto časť je vyhotovená ako drevostavba pomocou stĺpikovej konštrukcie two-by-four. Strecha je riešená ako pultová, z drevených I-nosníkov. Krytinu tvorí povlaková hydroizolácia. Daná časť objektu okrem škôlky zabezpečí aj zázemie pre atestovaných učiteľov, zázemie pracovníka kuchyne, či údržby. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza vstup na terasu tvorenú vegetačnou intenzívnou strechou. Táto strecha je zároveň konštrukciou plochej strechy pre časť denného stacionára. Denný stacionár dokáže poňať 10 ľudí za plnej prevádzky. Súčasťou tejto prevádzky je aj zázemie pre atestovanú pracovníčku vykonávajúcu starostlivosť o klientov objektu a taktiež zázemie pre obsluhu výdaja jedál a údržby. Objekt stacionáru je navrhnutý ako murovaná stavba so samostatným oddeleným vstupom. Každý z dvoch účelov zabezpečuje svojim klientom možnosť vstupu do areálu samostatným vchodom s vyhradenými parkovacími miestami. Vstup do oboch objektov je riešený v bezbariérovom prevedení. Objekt prioritne poslúži občanom obce Horné Dubové, ale taktiež občanom okolitých obcí.
The subject of this thesis is the preparation of the designated functional parts of the project documentation for the realization of the construction. The object serves two different purposes. The first purpose is a two-story kindergarten facility with two classes for 16 children each. This part is made as a wooden structure using a two-by-four-column structure. The roof is designed as a counter made of wooden I-beams. The roofing consists of coating hydro insulation. In addition to kindergarten, the given part of the building will also provide facilities for certified teachers and facilities for kitchen, cleaning and maintenance workers. On the second floor, there is an entrance to the terrace formed by an intensive green roof. This roof also serves as a construction of a flat roof for part of the daycare facility. The daycare centre can accommodate ten people in full operation. This facility also includes a workspace for a certified employee who takes care of the building's clients, as well as facilities for a canteen, cleaning, and maintenance. The facility is designed as a brick building with a separate entrance. Each of the two purposes provides its clients with the possibility of entering the area through a separate entrance with reserved parking spaces. The entrance to both buildings is equipped with barrier-free access. The object will primarily serve the citizens of Horné Dubové but also the citizens of the surrounding municipalities.
Description
Citation
OKÁL, T. Mateřská škola s denním stacionářem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Rusinová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Krupicová, Ph.D. (člen) Ing. David Bečkovský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vild, Ph.D. (člen) Ing. Zbyňek Holátko (člen) doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D (předseda)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student představil svoji diplomovou práci na téma Polyfunkční objekt a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Dále student opověděl na otázky oponenta. 1. Je normou dán minimální sklon ploché střechy? Jaký je minimální sklon ploché střechy? Proč je důležité, aby se na ploché střeše netvořili louže a od jakého sklonu k nim nedochází? 2. Jaký je rozdíl mezi základovou deskou a podkladním betonem? 3. Jaké jsou druhy hodnot součinitele tepelné vodivosti? Jaký druh byl použit pro výpočet stavební fyziky? 4. Co představuje číslo „100“ a písmeno „S“ v označení expandovaného polystyrenu EPS 100S. 5. Na detailu soklu popište provedení vytažení hydroizolace nad upravený terén. Jaká je minimální výška vytažení izolace. 6. Hospodaření dešťovými vodami je řešena vsakovací nádrží, jsou na pozemku vhodné podmínky pro zasakování dešťových vod? 7. K čemu se ve stavebnictví používá „Lehmanův vzorec“? 8. Hospodaření dešťovými vodami je řešena akumulační nádrží a vsakovací nádrží, jaké je v projektu uvažováno využití dešťové vody z akumulační nádrže? 9. Jaká je funkce vnější paropropustné fólie v detailu osazení okna? 10. Jak a proč jste řešil dilataci objektu. Jaký je rozdíl mezi dilatační a posuvnou spárou? Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO