Ústav financí

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Metodika určování hodnoty rodinných podniků v procesu nástupnictví
    (2022) Režňáková, Mária; Karas,Michal; Srbová, Pavla; Pěta, Jan; Brychta, Karel
    Východiskem tvorby metodiky jsou oceňovací metody běžně používané pro oceňování podniků. Tato metodika nabízí upřesnění a modifikaci aplikace standardně používaných oceňovacích metod, které vycházejí z poznatků získaných analýzou dat českých podniků a postihuje specifika malých a středních rodinných podniků v ČR. Z tohoto pohledu se jedná o originální přístup, který byl vytvořen řešiteli projektu, zdůvodněn odpovídajícími metodami statistického zpracování dat a průběžně předkládán k recenznímu řízení v rámci prezentací na vědeckých konferencích a v odborných článcích. Metodika představuje originální přístup i z hlediska mezinárodního: autorům není známá jiná publikovaná metodika, která by měřila specifičnost rodinných podniků a současně prokázala jejich vliv na výkonnost rodinných podniků, a faktor rodinnosti zakomponovala do procesu stanovení hodnoty rodinného podniku. V rámci řešení projektu byl vytvořen faktor rodinnosti, který umožňuje zakomponovat specifika rodinných podniků do oceňovacího modelu. Navíc byl odvozen model nákladů vlastního kapitálu pro malé a střední podniky, který je modifikací CAPM a vychází z dat českých MSP. Zohledňuje jednak oborová specifika českých podniků a současně výnosovou míru dosahovanou v ČR. Uživatelé mají k dispozici celkové beta koeficienty (beta total) pro jednotlivé obory NACE (v mnoha případech i podobory), které pro podmínky ČR zatím nebyly kvantifikovány a jejich využití je širší než jenom v rámci této metodiky. Metodika poskytuje jednak doporučení pro upřesnění vstupních parametrů při určování hodnoty podniku dle účelu ocenění a očekávaného vývoje podniku, jakož i informace o oborových hodnotách parametrů používaných při oceňování. Uživatelé, kteří se profesně nevěnují této problematice, mají možnost využít vytvořený software, který umožňuje zjednodušeně stanovit hodnotu rodinného podniku. Zjednodušení spočívá v tom, že nelze zohlednit všechna specifika každého subjektu, který může být oceňován, ale také v tom, že vstupní parametry jsou nastaveny zpravidla na základě minulého vývoje. Současně má uživatel možnost tyto parametry upravit dle znalosti situace v oceňovaném podniku. Tato metodika je certifikovaná u České společnosti pro jakost (číslo certifikátu M063/M/2022 ze dne 29.11.2022)