Implementace BIM do facility managementu – případová studie velké společnosti v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Czech Journal of Civil Engineering
Altmetrics
Abstract
Facility management (FM) hraje v rámci životního cyklu budovy poměrně významnou roli. Kvalita zavedení FM je pro celoživotní náklady budov společnosti klíčová. Ve fázi projektování budov je již definitivně rozhodnuto o většině provozních nákladů. Nízká kvalita a variabilita projektů pak nejvíce dopadá na efektivitu provozování a tím i FM služeb. Provoz budov se tak stává dražším, komplikovanějším, a tedy i poruchovějším. Tento článek se zabývá procesem syntézy informačního managementu budov (BIM) a FM pro velké obchodní a výrobní společnosti s více než 250 zaměstnanci za využití ČSN EN ISO 41011. Využití metody BIM, respektive vytvoření 6D modelu stavby, může být efektivním způsobem počátku správy budovy v rámci jejího životního cyklu. Případová studie vyhodnocuje aplikaci BIM pomocí nástrojů SMART projektového managementu jako je GAP analýza, gantův diagram, analýza zdrojů a nákladů, PESTLE analýza, Porterův model 5 sil a SWOT analýza. Uvedené analýzy prezentují věcně, technicky a kriticky všechny oblasti a aspekty implementace jako jsou finanční, časové a lidské zdroje, dále pak možná rizika, silné a slabé stránky stejně jako výzvy a hrozby a další související faktory jako jsou politické, legislativní, technické, technologické, bezpečností a jiné. Bylo zjištěno, že benefity v podobě nezanedbatelných úspor v rámci provozu a údržby převažují nad riziky v podobě možného neúspěchu projektu.
Facility management (FM) plays a relatively significant role in the construction life cycle. The quality of FM implementation is key to the lifetime costs of a company's buildings. Most of the operational costs are already decided upon in the building design phase. The low quality and variability of projects has the greatest impact on the efficiency of operation and thus on FM services. The operation of buildings thus becomes more expensive, more complicated, and thus more prone to malfunctions. This article deals with the synthesis process of building information management (BIM) and FM for large commercial and manufacturing companies with more than 250 employees using EN ISO 41011. The use of the BIM method, or rather the creation of a 6D model of the building, can be an effective way of beginning the management of the building within its life cycle. The presented case study evaluates the application of BIM using SMART-based project management tools such as GAP analysis, Gantt chart, Resource & Costs analysis, PESTLE analysis, Porter's 5 forces model and SWOT analysis. The above-mentioned analyses present materially, technically, and critically all areas and aspects of implementation such as financial, time and human resources. Furthermore, possible risks, strengths, and weaknesses as well as challenges and threats and other related factors such as political, legislative, technical, technological, security and others are determined. It was found that the benefits in the form of non-negligible savings in operation and maintenance outweigh the risks in the form of possible project failure.
Description
Citation
Czech Journal of Civil Engineering. 2021, vol. 7, issue 1, p. 44-62.
https://cjce.cz/journal/article/view/99
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO