Platformový Urbanismus – Digitální platformy a jejich role ve městě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Teoretická diplomová práce navazuje na předdiplomní práci zkoumající problematiku „Platform urbanism“ za použití metody studia literatury. Počínaje fyzickými platformami, jejich propojením s digitálními platformami a konceptem chytrého města, po možný přesah do virtuální reality. Teoretická diplomová práce zkoumá proměnu městského prostoru prostřednictvím digitálních platforem z pohledu zkušeností a poznatků z pokročilého rozvoje v zahraničí vůči ranému rozvoji ve městě Brno s cílem odpovědět na stanovenou výzkumnou otázku: „Jaká je role platforem v rámci města a jak ovlivňují jeho vývoj?“ Skrze poznatky z předdiplomní práce a návaznost na koncept chytrého města jsou vzhledem k životu ve městě, základním potřebám člověka a zastoupení digitálními platoformami zvoleny tři hlavní sektory - doprava, nemovitosti, nakupování, a tři doplňující sektory - zdravotnictví, indentifikace, komunikace. Jednotlivé sektory jsou dle vlastnictví rozděleny na spravované městem, krajem, státem a v opačném případě soukromými společnostmi. Konkrétní zástupci digitálních platforem jsou rozděleni dle měřítka působnosti platformy, nebo operující společnosti na tři pole - lokální, regionální, globální. Vzniká tak aktuální přehled relevantních digitálních platforem operujících ve městě Brno s cílem odpovědět na druhou výzkumnou otázku stanovenou autorem v průběhu práce: „Je možné sestavit přehled městských platforem, které mají vliv na život ve městě a jeho rozvoj?“ Pro získání zkušeností a poznatků ve městě Brno bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na jednotlivé sektory digitálních platforem provozovaných ve městě. Na základě lokálních a zahraničních poznatků a zkušeností je pro jednotlivé sektory digitálních platforem sestavena SWOT analýza. Zkoumání jednotlivých sektorů je uzavřeno kritickým zhodnocením a následným doporučením, případně řešením. Výzkum problematiky platformového urbanismu, konkrétně digitálních platforem, je na závěr zhodnocen pohledem autora. Na základě poznatků z výzkumu autor teoreticky navrhuje digitální řešení s možnou globální aplikací a fyzické řešení pro konkrétní sektor aktérů působících v Brně.
The theoretical diploma thesis follows up on the undergraduate work examining the issue of „Platform urbanism“ using the method of studying literature. Starting with physical platforms, their interconnection with digital platforms and the concept of a smart city, to a possible overlap into virtual reality. The theoretical diploma thesis examines the transformation of urban space through digital platforms from the perspective of experience and knowledge from advanced development abroad to early development in the city of Brno in order to answer the established research question: „What is the role of platforms within the city and how do they influence its development?“ Through knowledge from undergraduate work and the connection to the concept of a smart city, three main sectors - transport, real estate, shopping, and three additional sectors - health, identification, communication - are selected with regard to city life, basic human needs and representation on digital platforms. According to ownership, individual sectors are divided into those managed by the city, region and state and otherwise by private companies. Specific representatives of digital platforms are divided according to the scale of the platform or operating company into three fields - local, regional, global. This creates an up-to-date overview of relevant digital platforms operating in the city of Brno in order to answer the second research question set by the author during the work: „Is it possible to compile an overview of urban platforms that affect city life and development?“ To gain experience and knowledge in the city of Brno, a questionnaire survey was conducted focused on individual sectors of digital platforms operating in the city. Based on local and foreign knowledge and experience, a SWOT analysis is compiled for individual sectors of digital platforms. The examination of individual sectors is concluded by a critical evaluation and subsequent recommendations or solutions. The research on the issue of platform urbanism, specifically digital platforms, is finally evaluated from the author‘s point of view. Based on research findings, the author theoretically proposes a digital solution with possible global application and a physical solution for a specific sector of actors operating in Brno.
Description
Citation
INDRUCH, O. Platformový Urbanismus – Digitální platformy a jejich role ve městě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. arch. Miron Mutyaba (předseda) Ing.arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. (člen) Mgr. David Bárta (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. Lucie Žižková (člen)
Date of acceptance
2022-09-13
Defence
• Student přednesl prezentaci k obhajobě své práce, byly přečteny posudky vedoucího a oponenta, student uspokojivě odpověděl na všechny dotazy oponenta. • Arch. Mutyaba komentuje průběh prezentace, probíhá diskuze o cyklo společnostech, o rozdílech mezi nimi a běžnou cyklistikou. Otázky ohledně budoucnosti a e-commerce, cyklistiky v dalších českých i světových městech. • Dr. Kristek chválí posun oproti minulé prezentaci, komentuje práci, mikrodopravu ve městě, chybí mu dotažení práce. • Arch. Nový také chválí posun, přidává komentář. • Student obhájil práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO