Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá environmentálními riziky vyplývajících z nakládání s textilním odpadem. V úvodu popisuje kontext problematiky textilu a mapuje současnou situaci nakládání s textilním odpadem. Hlavní cíl práce spočívá v určení environmentálních rizik nízkého procenta recyklace. Recyklace je jedním ze způsobů nakládání s textilem, který zmírňuje dopady na životní prostředí. Zhodnocení příčin a následků zkoumaného problému je vypracováno pomocí analýzy typu motýlek a Ishikawova diagramu. Výsledky práce přinášejí environmentální rizika vyplývající z aplikace zvolených metod. Součástí práce je dotazník, který hodnotí postoj jednotlivce vůči textilu. Vyhodnocení dotazníku odhaluje, že nepotřebný textil je vnímán jako riziko pro životní prostředí. Zároveň spotřebitelské chování nekoresponduje se snahou zmírnit identifikované dopady.
This thesis deals with environmental risks arising from textile waste management. The introduction describes the context of textile problematics and maps the current situation of textile waste management. The main goal of this thesis is to determinate the environmental risks of low percentage of recycling. Recycling is one way of dealing with textile that mitigates the impact on the environment. For the evaluation of the causes and consequences of the researched problem are used Bow-tie analysis and Ishikawa’s diagram. The results of the work bring environmental risks resulting from the application of those selected methods. Part of the thesis is a questionnaire that evaluates the individual’s attitude to textiles. Results of the questionnaire reveals that not needed textiles are perceived as risk to the environment. At the same time, consumer behavior does not correspond with efforts to mitigate the identified impacts.
Description
Citation
ŠINDLEROVÁ, V. Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik technických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-24
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky oponenta odpověděla správně a jasně. Doplňkové otázky komise odpověděla uspokojivě. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Otázky z komise: doc. Doskočil: jaké jsou návrhy řešení analyzovaných problémů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO