Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybrané společnosti, která byla zpracována na základě účetních výkazů z let 2016-2020. Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části byly zpracovány veškeré informace zabývající se finanční analýzou. Následně tyto informace byly použity pro správné zpracování analytické části, kdy výsledky byly porovnány s indexy a oborovými průměry. Dle porovnaných výsledků byl zhodnocen aktuální stav společnosti a byly doporučeny návrhy na zlepšení její finanční situace.
The bachelor thesis deals with the financial analysis of a selected company, which was prepared on the basis of financial statements from 2016-2020. The paper is divided into three parts. The theoretical part processed all the information dealing with financial analysis. Subsequently, this information was used for the proper processing of the analytical part, where the results were compared with indices and industry averages. According to the compared results, the current state of the company was evaluated and suggestions were made to improve its financial situation.
Description
Citation
DONATH, R. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. - Na str. 71 v tabulce je propočet ceny reklamy. Délka trvání je březen- srpen, proč toto časové rozmezí? Zmiňovaný denní dosah v tabulce, v jakých jednotkách je to uvedeno? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO