Financování developerských projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. V první části práce uvádím teoretická východiska, definice základních pojmů souvisejících s developerskou činností a možnosti ekonomického zhodnocení projektů. Dále popisuji developerský proces jako ucelený řetězec podnikatelského záměru výstavby a následného prodeje či pronájmu nemovitosti. Následně provádím analýzu současného stavu na realitním trhu a vývoji developerských projektů. V závěrečné části aplikuji teoretické poznatky na financování konkrétního developerského projektu a posuzuji výsledky dvou struktur financování daného projektu.
The bachelor thesis deals with the issue of financing development projects. In the first part of the thesis I present the theoretical background, the definition of basic concepts related to development activities and the possibilities of economic evaluation of projects. I also describe the development process as a comprehensive chain of business plans for construction and subsequent sale or lease of real estate. Subsequently, I analyze the current state of the real estate market and the development of development projects. In the last part I apply theoretical knowledge to the financing of a specific development project and assess the results of two financing structures of the project.
Description
Citation
ŠINDEL, J. Financování developerských projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího práce – nejsou Otázky oponenta práce – zodpovězeno Otázky členů komise – Ing. Nina Bočková, Ph.D. – Jaká je tedy vybraná varianta financování developerského projektu? - nezodpovězeno V práci porovnáváte optimistickou a pesimistickou variantu. Na základě jakých vstupních faktorů jste je volil? - nezodpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. – V rámci bakalářské práce navrhujete financování projektu, jak je toto možné v případě, že se projekt začal realizovat na začátku roku 2022? Projekt financování měl být již dávno zpracován. Jaká je současná situace této stavby? Projekt má tedy zdržení? Zmiňoval jste pojem akvizice pozemku, co to znamená? V případě výsledků, proč neprezentujete výpočty vzorců ve své práci? - částečně zodpovězeno Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. – Práce vůbec nezohledňuje definovanou strukturu práce, chybí návrhová část, bakalářské práce tak nemá praktický přínos.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO