Financování developerského projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na financování developerského projektu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, ve kterých jsou zasazeny pojmy související s developerským projektem. Dále se teorie zaměřuje na zdroje financování developerských projektů, rizika a ekonomické ukazatele související s hodnocením investic. Další částí práce je charakteristika developerského projektu, ve které je popsán podnik, developerský projekt, předpokládané způsoby financování a rizika projektu. Součástí charakteristiky jsou také výsledky ekonomických ukazatelů, které vyjadřují finanční výhodnost uvažovaných zdrojů financování. Poslední část práce obsahuje návrh na opatření popsaných rizik a také scénáře zvýšení a snížení sazby PRIBOR a efekt těchto změn na výběr vhodného zdroje financování sledovaného developerského projektu.
The bachelor´s thesis is focused on financing a development project. The first part of the work is devoted to the theoretical basis in which the concepts related to the development project are embedded. Furthermore, the theory is devoted to the sources of financing development projects, risks and economic indicators related to the evaluation of investments. Another part of the work focuses on the characteristics of the development project, which describes the company, the development project and the expected methods of financing and project risks. The characteristics also include the results of economic indicators, which express the financial advantage of the mentioned sources of financing. The last part of the thesis contains a proposal for the measures of the described risks as well as scenarios of increasing and decreasing the PRIBOR rate and the effect of these changes on the selection of a suitable source of financing for the described development project.
Description
Citation
VORÁČ, V. Financování developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Prof. Reunuš - Jak se proměnily úrokové sazby od doby zpracování práce? - plně zodpovězeno Ing. Milichovský - Je už projekt dokončený, nebo je teprve ve výstavbě? Jak navrhujete řešit zmíněné riziko špatného počasí? - plně zodpovězeno Doc. Rozmahel - Existuje v praxi nástroj na zafixování ceny stavebního materiálu? - plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO