Měření a hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím metody benchmarkingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na meranie a zhodnotenie výkonnosti spoločnosti BARZZUZ s.r.o. v porovnaní s vybranou konkurenciou v rovnakom odvetví. Práca sa skladá z nasledujúcich častí. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská, kde sa venujem opisu rozličných metód finančnej analýzy a medzipodnikovému porovnávaniu. Následne v praktickej časti aplikujem postupy z teoretickej časti na konkrétne podniky. V poslednej časti zhodnotím dané situácie a porovnám so základným podnikom, za pomoci výsledných hodnôt a navrhnem riešenia a postupy, ktoré by mohli zefektívniť činnosť daného podniku.
The bachelor thesis is focused on measuring and evaluating the performance of BARZZUZ s.r.o. compared to selected competitors in the same industry. The work consists of the following parts. The first part is focused on theoretical background, where I describe the various methods of financial analysis and intercompany comparison. Followed by the practical part, where I apply the procedures from the theoretical part to specific companies. In the last part I will evaluate the given situations and compare them with the main company, with the help of the results I will suggest solutions and procedures that could improve the activities of the company.
Description
Citation
BORNAY, K. Měření a hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím metody benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázka oponentky práce – odpovězeno Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. – Proč je rok 2019 posledním analyzovaným rokem? Jak jsou definovány příležitosti v analýze SWOT? Máte v přehledu nákladů zahrnuty náklady na marketing? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO