Využití modelování a simulace při analýze provozních rizik výrobních linek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se věnuje využití modelování a simulace při analýze provozních rizik. Budou uvedeny návrhy pro metodiku k vytváření modelu digitálního dvojčete výrobních linek nových i stávajících, následné ověření metodiky na konkrétním modelu a také využití modelu pro stanovení provozních rizik. Pro vytvoření modelu digitálních dvojčat, ověření scénářů a experimentů rizik je užito softwaru Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Hlavním cílem práce je návrh vhodného postupu a prostředků, které řeší problematiku plánovaných přínosů a rizik pro projekty výrobních linek. Toho je dosaženo splněním dílčích cílů, které odpovídají jednotlivým návrhům. Řešení vychází z teoretických poznatků a analýzy montážní linky, stavu mapování hodnotového toku a užívaných podkladů.
The diploma thesis deals with the use of modeling and simulation in the analysis of operational risks. Proposals for the methodology for creating a digital twin model of new and existing production lines, subsequent verification of the methodology on a specific model and also the use of the model to determine operational risks will be presented. Siemens Tecnomatix Plant Simulation software is used to create the digital twin model and to verify risk scenarios and related experiments. The main goal of this work is to propose a suitable procedure and means that address the issue of planned benefits and risks for production line projects. This is achieved by meeting the sub-objectives that correspond to the individual proposals. The solution is based on theoretical knowledge and analysis of the assembly line, the state of value stream mapping and the data used.
Description
Citation
WOLKER, J. Využití modelování a simulace při analýze provozních rizik výrobních linek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Využití modelování a simulace při analýze provozních rizik výrobních linek. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na doplňkové otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: prof. Dostál: podle jakých kritérií jste volil užívaný software? Plánujete zavedení virtuálních brýlí do provozu? Doc. Karpíšek: co přesně v rámci své práce optimalizujete? Jak se provádí simulace? Dr. Šimůnek: kolik simulací program vytvoří a v jaké formě jsou výstupy? Doc. Doskočil: Vysvětlete pojem provozní riziko v kontextu diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO