Hodnocení rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práca sa zoberá hodnotením rizík spojených so stavebným a demolačným odpadom. Jedná sa hlavne o riziká spojené s ochranou životného prostredia, bezpečnosti a ochranou zdravia pracovníkov nakladajúcich so stavebným odpadom na stavenisku, ako aj technickými aspektami využívania recyklátov. Na identifikáciu a analýzu rizík sú pre túto prácu vybrané nástroje – analýza príčin a následkov (Ishikawa diagram) a analýza typu motýlik. Na hodnotenie identifikovaných rizík sú vybrané metódy - matica rizík a následne analýza príčin a následkov porúch (FMEA), ktorá sa zaoberá aj návrhom opatrení ku každému problému, ktorých cieľom je minimalizovať mieru pravdepodobnosti výskytu a dopadu identifikovaných rizík. Cieľom diplomovej práce je teda identifikovať, zhodnotiť a rozanalyzovať riziká a určiť jednoduché opatrenia na ich elimináciu alebo mitigáciu.
Master’s thesis deals with the assessment of risks associated with construction and demolition waste. These are risks mainly related to environmental protection, safety and health protection of workers handling construction waste on the construction site, as well as technical aspects of the use of recyclates. The tools selected for this thesis to identify and analyse the risks are cause and effect analysis (Ishikawa diagram) and bow-tie type analysis. For the assessment of the identified risks, the methods selected are the risk matrix and then the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), which also deals with the design of measures for each problem, which aim to minimize the probability of occurrence and impact of the identified risks. Thus, the aim of the thesis is to identify, assess and analyse the risks and determine simple measures to eliminate or mitigate them.
Description
Citation
REPKA, M. Hodnocení rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Hodnocení rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady. Závěrečnou práci obhajoval jasně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázku od oponenta odpověděl správně a jasně. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděl uspokojujícím způsobem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: doc. Karpíšek: jak jste počítal rizikové číslo v analýze FMEA? Dr. Šimůnek: co bylo hlavním cílem rizikové analýzy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO