Management rizik v organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práca sa zameriava na všeobecný proces riadenia rizík vo vybranej spoločnosti Appelis.com, a.s., odštěpný závod. Ako prvé je definovaná základná rešerš z danej tematiky, ako je napríklad riziko, rizikové prístupy či metódy znižovania rizík. Ďalej je uvedený hlavný cieľ, ciele čiastkové a metódy potrebné k ich dosiahnutiu. V ďalšej časti sa nachádza analytická časť súčasného stavu spoločnosti. Ide o prehľad vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku, na konci zhrnutý do SWOT analýzy. Z predošlých analýz sú spravené výstupy potencionálnych rizík a je posúdená ich závažnosť v matici rizík. V závere práce sa nachádza diskusia a návrhy k managementu rizík v danej spoločnosti. Hlavným výstupom tejto práce je identifikácia a analýza potenciálnych rizík, ktoré môžu zasiahnuť organizáciu.
The diploma thesis focuses on the general process of risk management in the selected company Appelis.com, a.s., branch plant. At the beginning, a basic search on a given topic is defined, such as risk, risk approaches or risk reduction methods. The main objective, the sub-objectives and the methods needed to achieve them are set out below. In the next part there is an analytical part of the current state of the company. It is an overview of the internal and external environment of the company, afterwards summarized into the SWOT analysis. The outputs of potential risks are made from previous analyzes and their severity is assessed in the risk matrix. At the end of the thesis, there is a discussion and suggestions for risk management in the company. The main output of this work is the identification and analysis of potential risks that may affect the organization.
Description
Citation
KOCHOVÁ, A. Management rizik v organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Management rizik v organizaci. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky od oponentky odpověděla správně a jasně. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Otázky z komise: Doc. Doskočil: Proč jste do vnitřní analýzy zařadila SWOT analýzu? Doc. Karpíšek: Co v Porterově modelu rozumíte pod pravděpodobností 10,0?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO