Externality v dopravním sektoru, možnosti jejich řešení a související rizika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je vysvětlení pojmu externality v dopravě a zhodnocení současného stavu dopravní situace ve městě Brně se zaměřením na lokalitu Tomkovo náměstí, kde probíhá výstavba další části velkého městského okruhu. V lokalitě budou vyhodnoceny externality s důrazem na ty negativní a na jejich řešení. Na základě teoretických poznatků a výsledků vyhodnocení dotazníkového šetření bude vytvořena případová studie s aktuálními skutečnostmi důsledků dopravy a budou podpořeny změny a možnosti zlepšení kvality života v dané lokalitě. Výsledky budou prezentovány ve veřejné správě.
The target of the diploma thesis is to explain the concept of externality in transport and evaluate the current state of the traffic situation in the city of Brno with a focus on the location Tomkovo square, where is in progress the construction of another part of a large city ring road. Externalities will be evaluated in the locality with emphasis on the negative ones and their solutions. Based on theoretical knowledge, the results of the evaluation of the questionnaire survey, a case study will be created with the current facts of the consequences of transport and will support changes and opportunities to improve the quality of life in the locality. The results will be presented in public administration.
Description
Citation
MAGAUDO, S. Externality v dopravním sektoru, možnosti jejich řešení a související rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Externality v dopravním sektoru, možnosti jejich řešení a související rizika. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázku od oponenta odpověděl správně a jasně. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: prof. Dostál: Jak jste získával a vybíral respondenty? Doc. Doskočil: Zvažoval jste náklady na opatření proti rizikům? Kde jste využíval metodu ELECTRE? Jaký byl hlavní cíl práce? Doc. Karpíšek: Jakým směrem by se mělo plánovaní dopravy Brně ubírat pro docílení co nejvyššího prospěchu? Kolik respondentů bylo osloveno?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO