Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu jednotlivých finančních ukazatelů společnosti MARLENKA international s.r.o. pomocí metod finanční analýzy a statistických metod. Finanční situace společnosti je vyhodnocena na základě výsledků analýz. Následně je vypočtena predikce vývoje vybraných ukazatelů pro dva následující roky pomocí regresní analýzy a intervalové regresní analýzy. V diplomové práci je také řešena identifikace potenciálních finančních rizik společnosti a návrhy pro jejich snížení. V návaznosti na provedené analýzy je vyhotoveno shrnutí finanční situace společnosti.
This diploma thesis is focusing on the analysis of individual financial indicators of company MARLENKA international s.r.o. using the methods of financial analysis and statistical methods. The financial situation of the company is evaluated based on the results of analyzes. Then the prediction of the evolution of the selected indicators is calculated for the next two years using regression analysis and interval regression analysis. The diploma thesis also addresses potential risk for the company and recommendations for the risk reduction. Following the analyzes, a summary of the company’s financial situation is created.
Description
Citation
GENČUROVÁ, L. Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky vedoucího a oponenta odpověděla správně a jasně. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Otázky z komise: doc. Doskočil položil otázky: Vysvětlete pojem finanční riziko a jeho vyhodnocení pomocí metody RIPRAN. K čemu jste využívala metodu PESTLE ve vazbě k hlavnímu cíli práce? Dr. Šimůnek: Proč je nízká zadluženost společnosti považována za vysoké riziko? Dr. Martincová: Který obor průmyslu je na tom nejlépe, co se týče zadluženosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO