Vliv různých světelných zdrojů předních světlometů vozidel na vnímání chodce řidičem vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání vlivu různých světelných zdrojů (halogen, xenon, LED) předních světlometů vozidel (Škoda Octavia III. generace) na vnímání chodce řidičem vozidla. V teoretické části jsou uvedeny pojmy podstatné pro celkové pochopení hlavního tématu této diplomové práce. Cílem diplomové práce je představit jak se mění jas a kontrast mezi chodcem a jeho okolím při nasvícení jedním z uvedených zdrojů světla vzhledem k rostoucí vzdálenosti mezi chodcem a vozidlem a rozdílným typem oděvu chodce. Výsledky měřeného experimentu jsou představeny pomocí grafů, fotodokumentace a jasových map. Ty jsou následně porovnány s výsledky dosaženými při měření vzdálenosti vnímání chodce jednotlivými probandy. Z porovnaných hodnot jsou vyvedeny závěry použitelné pro soudně inženýrskou praxi.
This thesis focuses on examining the influence of various light sources (halogen, xenon, LED) of vehicle headlights (Škoda Octavia III. generation) on the perception of pedestrians by the driver of the vehicle. The theoretical part contains the concepts essential for a general understanding of the main topic of this thesis. The aim of the thesis is to present how the brightness and contrast between the pedestrian and his surroundings changes when illuminated by one of these light sources due to the increasing distance between the pedestrian and the vehicle and the different type of pedestrian clothing. The results of the measured experiment are presented using charts, photo documentation and brightness maps. These are then compared with the results obtained by measuring the distance of pedestrian perception by individual probands. The conclusions applicable to forensic engineering practice are drawn from the compared values.
Description
Citation
SKLENÁŘ, M. Vliv různých světelných zdrojů předních světlometů vozidel na vnímání chodce řidičem vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen) doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c. (člen) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací. Během své obhajoby student hovořil zřetelně a pro demonstraci závěrů své diplomové práce využíval vlastní obrázky. Dále student zodpověděl otázky oponenta a následně i otázky položené členy zkušební komise. Jaké žárovky byly namontované v halogenovém světlometu? Čím se dají vysvětlit odlišné výsledky pro různé barvy oděvů? Jakým způsobem došlo k chybnému seřízení Xenonových světlometů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO