Návrh technologie pro řezání a gravírování rotačních polotovarů na CO2 Laseru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a implementaci rotační osy do CO2 laserové řezačky pro možnost řezat a gravírovat rotační obrobek. Práce se zabývá vytipováním několika podobných dostupných známých konkurenčních řešení, u kterých jsou zhodnoceny klady a zápory. Na základě získaných poznatků jsou zvoleny vhodné parametry pro dosažení maximální univerzálnosti navrhovaného systému. Univerzálnost je v tomto ohledu vztažena k možnosti řezat a gravírovat co nejširší škálu rotačních obrobků. Práce dále popisuje konstrukční řešení, postup sestavení osy, návrh výroby a výrobu jednotlivých komponent pomocí technologie 3D tisku (FFF), vytipování vhodných normalizovaných komponent a samotnou realizaci. Závěry práce se pak zaměřují na navrženého řešení z ekonomického a technického hlediska.
The thesis deals with the design and implementation of a rotary axis in a CO2 laser cutter for the ability to cut and engrave rotary workpieces. The thesis is focused on identifying several similar available known competitive solutions, for which the pros and cons were evaluated. Based on the findings, suitable parameters were selected to achieve maximum versatility of the proposed system. Versatility in this respect is related to the ability to cut and engrave the widest possible range of rotary workpieces. The thesis also describes the design solution, axis assembly procedure, production design and production of individual components using 3D printing technology (FFF), selection of suitable standardized components and the actual implementation. The conclusions then focus on the proposed solution from an economic and technical point of view.
Description
Citation
ŠRENK, V. Návrh technologie pro řezání a gravírování rotačních polotovarů na CO2 Laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Kde byly dané komponenty nakoupeny? zodpovězeno 2. Jaký byl rozdíl v ceně lineárního vedení z Číny a od nás? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO