Návrh technologie výroby tvárnice pro vstřikovací formu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce byla rešerše zvolené problematiky, zvolení nástrojového a strojního vybavení, návrh technologie výroby tvárnice, zpracování technologického postupu a výrobního výkresu. V první části je stručné seznámení s polymerními materiály a jejich rozdělení. Také jsou zde popsány technologie pro zpracování plastů, především se zaměřením na technologii vstřikování a s ní spojená vstřikovací forma a vstřikovací stroj. V druhé části je navrženo nástrojové a strojní vybavení, zvolený materiál tvárnice a návrh technologie výroby. Součásti práce je také výrobní výkres a technologický postup.
The aim of the bachelor's thesis was to search the selected issue, the choice of tool and machinery, design of block production technology, processing of the technological process and production drawing. The first part is a brief introduction to polymeric materials and their distribution. Technologies for plastics processing are also described here, especially with a focus on injection molding technology and the associated injection mold and injection molding machine. In the second part, tool and machinery equipment, selected block material and design of production technology are designed. Part of the thesis is also a production drawing and technological process.
Description
Citation
TOVÁREK, M. Návrh technologie výroby tvárnice pro vstřikovací formu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Způsob měření konkrétního rozměru částečně zodpovězeno 2. Značení materiálu částečně zodpovězeno 3. Posloupnost operací částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO