Bezpečný model elektronického obchodování a jeho ekonomické aspekty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této předkládané disertační práce je přispět k rozvoji teorie elektronického obchodování v komplexních podmínkách „síťové ekonomiky“, prostřednictvím částečné konsolidace a integrace do značné míry roztříštěných existujících poznatků a myšlenek, tj. nabídnout kompaktnější koncepční rámec, na základě průzkumu stávajícího stavu poznání a situace v podmínkách České republiky. Práce je zaměřena na analýzu dosavadních teoretických poznatků z oblastí, které věnují pozornost bezpečnosti elektronického obchodování, používaných modelů elektronických obchodů a hodnocení ekonomických aspektů, které tento typ obchodování přináší. Dalším přínosem je sjednocení těchto poznatků a vytvoření koncepční základny pro další poznávání a budování teorie elektronického obchodování. Práce se zaměřuje také na oblast elektronických peněz, jako možného řešení některých rizik v bezpečnosti platebních transakcí. V praktické rovině se autor pokusil zúžit znalostní „mezeru“ v empirickém poznání problematiky disertační práce týkající se efektivnosti elektronického obchodování a obecně e-commerce aplikací. Navržená metodika výpočtu návratnosti investic aplikovaná na oblast e-commerce by měla pomoci při rozhodování manažerů o investicích do těchto projektů.
The purpose of the presented dissertation thesis is to contribute to the development of the theory of electronic commerce in complex conditions of „network economy“ by the partial consolidation and integration of the highly fragmented existing knowledge and ideas, i.e. to offer more compact conceptual framework, based on research of the current state of knowledge and situation in the conditions of the Czech Republic. The thesis is focused on the contemporary theoretical knowledge analysis from the areas of interest concerning the electronic commerce security, used models of electronic shops and evaluation of its economic aspects, which this type of business bears. Next contribution is unification of this knowledge and creation of the conceptual base for the ongoing recognition and theory building related to electronic commerce. The work is also focused on the area of electronic cash, possible solution of some diversifications in payment transactions. On the practical level the author attempted to narrow the knowledge “gap” in the empirical cognition of the doctoral thesis issues concerning the effectiveness of electronic commerce and generally e-commerce applications. Proposed return on investment calculation methodology applied to e-commerce area may help managers making decisions in investing to these projects.
Description
Citation
FOTIJEV, P. Bezpečný model elektronického obchodování a jeho ekonomické aspekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO