2007

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  SÍTĚ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V OBLASTI BIOTECHNOLOGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kužílek, Tomáš; Koráb, Vojtěch
  Tato disertační práce se zabývá problematikou sítí a síťových vztahů malých a středních podniků (MSP) v oblasti biotechnologií v České republice. V úvodní části disertační práce je nastíněna charakteristika sítí, jejich vývoj a specifika. Je zde porovnána současná situace „velkých a silných firem“ oproti malým a středním podnikům (MSP) a ukázány výhody, které sítě poskytují pro své členy–firmy do sítí zapojených. V teoretické části této disertační práce, je proveden podrobný rozbor současného stavu vědeckých poznatků v oblasti malých a středních podniků. Byl podrobně popsán jejich význam v ekonomice, rozdělení a také jsem nastínil vliv globalizace na MSP. Protože jsou tématem celé práce MSP v oblasti biotechnologií, tak je dále zmapována současná situace v biotechnologiích v celém světě i uveden výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií v České republice. Na tento dále navazují informace o sítích MSP a jejich charakteristikách, členění, o předpokladech a důvodech pro vstup do sítí nebo faktory, které ovlivňují spolupráci MSP s velkými společnostmi. Také byly v této části popsány získané poznatky o sítích ve světové literatuře na základě literárních zdrojů, z větší části zahraničích. Byla vymezena typologie sítí, rozdělená dle účelu, směru a dalších kritérií a uvedeny poznámky a názory autorů, zabývajících se sítěmi podniků. Byly definovány pojmy jako vztah, důvěra, spoluúčast. Dále byl vymezen pojem klastr, stanovena jeho charakteristika, rozdělení i výhody členských firmám. V praktické části jsou na základě provedeného předvýzkumu definovány hypotézy, a proveden primární výzkum. Dále pak jsou vyhodnoceny výsledky tohoto provedeného výzkumu vybraného vzorku malých a středních podniků z oblasti biotechnologií v České republice a podrobně analyzováno jejich zapojení do společných projektů s jinými podniky vertikálně, horizontálně nebo univerzitami. Tyto výsledky slouží k pozdějšímu porovnání s vědeckými studiemi ze zahraničí a na jejich základě jsou formulovány praktická doporučení pro MSP v biotechnologiích, jak využít získané poznatky ve svůj prospěch. V poslední části jsou ukázány přínosy pro vědu, pro praxi či pedagogiku.
 • Item
  Bezpečný model elektronického obchodování a jeho ekonomické aspekty
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Fotijev, Pavel; Smejkal, Vladimír
  Cílem této předkládané disertační práce je přispět k rozvoji teorie elektronického obchodování v komplexních podmínkách „síťové ekonomiky“, prostřednictvím částečné konsolidace a integrace do značné míry roztříštěných existujících poznatků a myšlenek, tj. nabídnout kompaktnější koncepční rámec, na základě průzkumu stávajícího stavu poznání a situace v podmínkách České republiky. Práce je zaměřena na analýzu dosavadních teoretických poznatků z oblastí, které věnují pozornost bezpečnosti elektronického obchodování, používaných modelů elektronických obchodů a hodnocení ekonomických aspektů, které tento typ obchodování přináší. Dalším přínosem je sjednocení těchto poznatků a vytvoření koncepční základny pro další poznávání a budování teorie elektronického obchodování. Práce se zaměřuje také na oblast elektronických peněz, jako možného řešení některých rizik v bezpečnosti platebních transakcí. V praktické rovině se autor pokusil zúžit znalostní „mezeru“ v empirickém poznání problematiky disertační práce týkající se efektivnosti elektronického obchodování a obecně e-commerce aplikací. Navržená metodika výpočtu návratnosti investic aplikovaná na oblast e-commerce by měla pomoci při rozhodování manažerů o investicích do těchto projektů.
 • Item
  Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Keřt, Radim; Vaculík, Josef
  V předložené disertační práci se zabývám hodnotou pro zákazníka v rámci CRM (Customer Relationship Management) s důrazem na význam pro konkurenceschopnost podniku. Obsahem práce je jednak vypracování metodiky pro úspěšnou implementaci, inovaci celkového konceptu řízení vztahů se zákazníky (tj. metody CRM), ale také stanovení kritérií k měření úspěšnosti implementace, inovace celkového konceptu řízení vztahů se zákazníky (tj. metody CRM) ve vztahu ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku.
 • Item
  Malé a střední podniky v Sýrii: Analýza - Management - Dovoz a Vývoz.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Khateb, Fabian; Koráb, Vojtěch
  Tato disertacni prace je venovana tematu malych a strednich podniku v Syrii: Analyza - Management - Dovoz a Vyvoz. Syrsky trh je mezinarodnimu obchodovani pomerne otevreny. Obchodni smlouvy byly podepsany jiz s nekolika zememi. V rijnu 2004 Syrie podepsala take smlouvu o spolupraci s evropskou unii. Tato prace popisuje a analyzuje male a stredni podniky v Syrii pro pot.eby mezinarodniho obchodu i Syrskeho trhu. Ziskane vysledky jsou zpracovany a na jejich zaklade jsou stanovena doporuceni pro firmy hodlajici dovazet ci vyvazet do /ze Syrie.
 • Item
  PREDIKCE CEN ROPY PRO POTREBY FIREM ANGAŽOVANÝCH V ENERGETICKY NÁROCNÝCH VÝROBÁCH
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Vícha, Tomáš; Dohnal, Mirko
  Práce se zabývá predikcí vývoje ceny ropy a je koncipovaná pro potřeby podniků, které jsou na ropě silně závislé a potřebují se na výkyv cen připravit, příp. zabezpečit. Cena ropy ovlivňuje cenu ropných produktů (benzínu, nafty, atd.), proto znalost vývoje se jeví prospěšná pro většinu subjektů působících v ekonomice. Predikce na kvantitativní úrovni jsou problematické. Trendové predikce vyžadují méně přesných informací o zkoumaném modelu. Použité metody pro tvorbu predikčního modelu spadají do oblasti umělé inteligence, přesněji kvalitativního modelování a teorie chaosu. Kvalitativní algebra rozeznává jen tři možné hodnoty (kladnou, nulovou a zápornou). Investiční časové řady mají chaotický ráz a kvalitativní modelování nám umožňuje zjistit charakter reálných časových řad a přiřadit je k chování známých chaotických modelů. Postup tvorby predikčního modelu je detailně popsán a rozpracován do následných fází. Text obsahuje statistiky predikcí získaných na základě reálných historických dat a interpretaci dosažených výsledků.