Činnosti představenstva Společenství vlastníků jednotek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku bytových domů, kde je zřízeno společenství vlastníků jednotek. V úvodu práce jsou definovány základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky. Dále je zde popsán historický vývoj bytového vlastnictví v Československé a následně České republice. V první kapitole analytické části je vysvětlen vznik společenství vlastníků jednotek, průběh shromáždění a volba předsedy a výboru. Druhá kapitola se věnuje úkolům představenstva SVJ a povinnostem vlastníků jednotek. V poslední kapitole jsou analyzovány bytové zákony vybraného evropského státu a výsledky porovnány s legislativou České republiky. Diplomová práce je zakončena návrhem na změnu vedoucí ke zlepšení českého zákona a jsou zde zodpovězeny položené otázky, stanovené hypotézy přijaty nebo vyvráceny a všechny výsledky vyhodnoceny.
The diploma thesis deals with the condominiums where apartment owners association is established. The first part of the diploma thesis summarizes basic terms essential for understanding the topic. Subsequently the history of flats ownership in Czechoslovakia and later in the Czech Republic are explained. The first chapter of the analytical part focuses on the foundation of the apartment owners association, the course of the assembly of unit owners and election of a chairman and committee. The last chapter analyses the housing law of selected European country, and its result is subsequently compared to Czech legislation. Lastly, we provide a suggestion for improvement of Czech legislation and answer the questions asked in the beginning. The hypotheses that were established at the beginning are confirmer or refuted and all the results are explained.
Description
Citation
VANĚK, P. Činnosti představenstva Společenství vlastníků jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Činnosti představenstva Společenství vlastníků jednotek. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl řádně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. položila otázku: Jak na Slovensku funguje dobrovolnost přijetí stanov?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO