Ekonomická efektivnost projektu sportovní a společenské haly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením veřejného investičního projektu Sportovní a společenské haly v Nebovidech. Teoretická část práce řeší základní pojmy a kroky hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného projektu. Také představuje vymezení potřebných ukazatelů při využívání metody analýzy užitků a nákladů a určuje jednotlivé beneficienty projektu. Praktická část se zabývá konkrétním veřejným investičním projektem, zejména stanovením peněžních toků a posouzením ekonomické efektivnosti za pomocí analýzy užitků a nákladů.
The bachelor thesis deals with the evaluation of a public investment project of Sport and social hall in Nebovidy. The theoretical part solves the basic concepts and steps of evaluating of economic efficiency of a public project. It also explains the determination of necessary indicators in a Cost-benefit analysis method and identify individual project beneficiaries. Practical part deals with the specific public investment project, especially determine the cash flows of the project and evaluation of economic efficiency using the Cost-benefit analysis.
Description
Citation
KAŠPAROVÁ, K. Ekonomická efektivnost projektu sportovní a společenské haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. Jakub Federla - tajemník, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO