Možnosti redukce smršťování betonů a vývoj receptur betonů s omezeným smršťováním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce pojednává o problematice objemových změn betonu a jejich příčiny vzniku. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy objemových změn betonů a příčiny jejich vzniku. Vliv vstupních surovin betonové směsi a podmínky betonáže na objemové změny. Dále jsou řešeny metody k redukci objemových změn. Experimentální část je zaměřena na vývoj receptur s omezenými objemovými změnami. U nichž je sledován vývoj smrštění od raného věku až po dobu 60 dní a současně je sledován i vývoj pevností v tlaku v čase 2,7, 28 a 60 dní.
The bachelor thesis deals with the issue of volume changes of concrete and their causes. The theoretical part describes the various types of volume changes in concrete and the causes of their occurrence. Influence of concrete mix design and concreting conditions on volume changes. Methods for reducing volume changes are also addressed. The experimental part is focused on the development of recipes with limited volume changes. In which the development of shrinkage is monitored from an early age up to 60 days and at the same time the development of compressive strengths at 2, 7, 28 and 60 days is also monitored.
Description
Citation
STOKLÁSEK, M. Možnosti redukce smršťování betonů a vývoj receptur betonů s omezeným smršťováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Oldřich Pavelka - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Připomínky v posudku vedoucího i oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Ing. Slamečka - Jaké je vysvětlení, že dosažené praktické výsledky BP nedosahují teoretických předpokladů? prof. Fridrichová - Jaký typ popílku byl v práci použit, fluidní či vysokoteplotní? doc. Zach - Jaký typ PP vláken byl použit? Student velmi dobře reagoval na připomínky vedoucího i oponenta BP a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení. Rovněž na připomínky členů komise reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO