Posouzení vodního díla Tršice za povodní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se věnuje posouzení bezpečnosti malé vodní nádrže Tršice I za povodně ve smyslu ČSN 75 2935. Posouzení je provedeno na základě hydrologických podkladů, které vychází z kategorizace vodního díla. Podle souhrnné evidence Ministerstva Zemědělství ČR je MVN Tršice I zařazena do III. kategorie. Výsledkem práce je zhodnocení stávajícího stavu a návrh opatření napomáhajících zvýšení bezpečnosti vodního díla.
The bachelor thesis is devoted to the assessment of the safety of the small water reservoir Tršice I during floods in the sense of the ČSN 75 2935 standard. The assessment is made of hydrological data based on the categorization of the water body. According to the summary records of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, the Tršice I reservoir is classified as category III. The result of the study is an assessment of the current condition and a proposal of measures to improve the safety of the waterworks.
Description
Citation
POLÁCHOVÁ, M. Posouzení vodního díla Tršice za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Špano, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studentka odpověděla na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentce následující dotazy: - Na jakém základě jste zvolila autora pro výpočet Q/h křivky? - V které části hráze byste navrhla nouzový bezpečnostní přeliv? - Jak si představujete prodloužení přelivné hrany stávajícího bezpečnostního objektu? - Jaký typ nouzového přelivu byste volila a jeho zaústění do stávajícího rybníku? Studentka odpověděla na všechny uvedené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO