Podnikatelský plán - založení organické pěstírny CBD.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu, založení organické pěstírny CBD. Práce je složena ze tří částí, přičemž první část popisuje teoretická východiska, které jsou stěžejní pro analytickou část kde podrobně analyzován současný stav trhu. V analytické části byl použit dotazník pro preference potencionálních zákazníky, dále zde byly využity metodiky Porterova modelu pěti konkurenčních sil, PEST analýzy a SWOT analýzy. V části vlastní návrhy řešení byl vyhotoven podnikatelský plán, kompletní výrobní proces a následně finanční plán s následnou analýzou rizik. V závěru je zhodnocená celá bakalářská práce.
The bachelor's thesis focuses on the creation of a business plan, the establishment of an organic CBD growing company. The work consists of three parts, while the first part describes the theoretical background, which are crucial for the analytical part where the current state of the market is analyzed in detail. In the analytical part, a questionnaire was used for the preferences of potential customers, and the methodologies of Porter's model of five competitive forces, PEST analysis and SWOT analysis were used. In the part of the own solutions, a business plan, a complete production process and subsequently a financial plan with subsequent risk analysis were prepared. In the end, the whole bachelor thesis is evaluated.
Description
Citation
KOŠÁREK, M. Podnikatelský plán - založení organické pěstírny CBD. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Bartošek: Vysvětlete způsob výběru respondentů pro marketingový výzkum. Vysvětlete, jaký byl váš základní soubor a jaký byl váš výběrový soubor marketingového výzkumu. - částečně odpovězeno prof. Jurová: Ten váš produkt je vázán poměrně hodně na legislativu. Máte někde uvedeno, jaká legislativní opatření jsou pro ten váš produkt? Kdo udává tyto parametry? Na jak dlouho vzhledem k legislativě vidíte tu vaši strategii? Jak Vás napadlo řešit podnikání s tímto produktem, když to není tak jednoduché? Ve které oblasti je konopí pro člověka přínosné? Jaký kapitál musíte mít na začátku podnikání? Co z toho kapitálu pro podnikání použijete?- částečně odpovězeno Ing. Juřica: Připomínka k citování sekundárních zdrojů. Odkud jste čerpal teorii pro zpracování analýzy rizik? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO