Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá stanovením výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách, který byl poškozen sesuvem půdy. V první části práce jsou vysvětleny použité metody a nejdůležitější pojmy potřebné pro pochopení řešené problematiky. Druhá část je zaměřena na ocenění nemovitosti nákladovou metodou, stanovení nákladů na opravu pomocí položkového rozpočtu a zhodnocení vlivu oprav na hodnotu nemovitosti.
Diploma thesis deals with determination of the amount of insurance indemnity for the row house in Lovčičky, which was damaged by mudslide. In the first part of the thesis used methods and the most important concepts, needed for understanding the solved problems are explained. Second part is focused on valuation of real estate using the cost approach, determining the expenses for house repair by itemized budget and evaluation of the impact of repairs on the value of the property.
Description
Citation
POHL, P. Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. položil otázku: Jaký je přesah z hlediska přínosu a zobecnění této práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO