Účelová aktualizace souboru historických objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Témou diplomovej práce je spracovanie návrhu obnovy kláštorného areálu Porta Coeli v obci Předklášteří. Jedná sa o unikátne, hodnotné miesto s bohatou históriou a duchovným charakterom. Historickou a do istej miery aj dnešnou náplňou je rádový život. V súčasnosti je však na úpadku a dá sa predpokladať, že časom vymizne úplne. Rozsiahle časti areálu vrátane historických stavieb sú tak bez využitia v chátrajúcom stave. Návštevníkovi areál poskytuje len minimum možností – návšteva múza, komentovaná prehliadka, nedeľná omša. Avšak miesto má obrovský rekreačný, rehabilitačný a duchovný potenciál, ktorý sa návrh snaží rozvinúť. Na základe vypracovaných analýz stávajúceho stavu a využitia boli vybraté stavby a priestory na ďalšie spracovanie. Jedná sa hlavne o objekty: sýpka, ovčín, probožštví, kočárovna, stará fortna, II.kvadratura, opatství a pridaná novostavba. Z toho bližšie spracované sú objekty novostavba a stará fortna. Stavebný program návrhu rešpektuje v súčasnosti realizované a pripravované zámery a plány s areálom. Spracované objekty sú rozličnej typológie a funkčnej náplne, previazané sú tematicky so snahou vytvoriť ucelený komplex zameraný na svadobné obrady, rehabilitáciu, kultúrne činnosti a iné spoločenské akcie.
The topic of the diploma thesis is the design for the renovation of the Porta Coeli monastery complex in the village of Předklášteří. It is a unique, valuable place with a rich history and spiritual character. Monastic life is a historical and, to some extent, today's purpose. However, it is currently in decline and can be expected to disappear completely in some time. Large parts of the area, including historic buildings, are thus in a dilapidated state without use. The monastery provides the visitor with only a minimum of possibilities - a visit to the museum, guided tours, Sunday service. However, the place has a huge recreational, rehabilitation and spiritual potential, which the proposal seeks to develop. Based on the analyzes of the current state and utilization, buildings and areas for further design were selected. These are mainly objects: sýpka, ovčín, probožštví, kočárovna, stará fortna, II.kvadratura, opatství and added new building. Of these, the new building and the stará fortna are further elaborated. The design respects the currently implemented and prepared plans with the monastery. The designed objects are of different typology and functional content, they are connected thematically with the effort to create a comprehensive complex focused on wedding ceremonies, rehabilitation, cultural activities and other social events.
Description
Citation
PILL, T. Účelová aktualizace souboru historických objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
Ing.arch. Dalibor Borák - předseda, prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - místopředseda, Kateřina Bortlová - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing.arch. Dušan Vostrejž - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student představil v krátké prezentaci svoji diplomovou práci: - zadání práce, seznámení s jednotlivými soubory historických objektů - situace širších vztahů - funkční řešení - situace místa stavby - půdorysná řešení jednotlivých podlaží - pohledy, řezy, řezopohledy - řešení interiérů - Bourané konstrukce, nové konstrukce - Variantní řešení hmoty, půdorysů student reagoval na připomínky z posudků: - stavba spadá do rustikálního charakteru - sklon střech je typický pro daný charakter staveb - uzavřenost areálu – urbanisticky dokončuje osy, využití prostoru - cesta ke vstupu do baziliky - střešní krytina – materiál - komponování prostoru – směřování návštěvníků - užití materiálů kaple
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO